Film manual


I manuel filmtilstand kan du bruge blændeprioriteret auto eller manuel indstilling til at indstille eksponeringen (lukkerhastighed og f-tal), når du optager film.

MulighedBeskrivelse
Blændeprioriteret auto
(standardindstilling)
Når f-tallet er indstillet, bestemmer kameraet automatisk lukkerhastigheden. Du kan ændre f-tallet for at bringe motivet, forgrunden og baggrunden i fokus eller sløre motivets baggrund med vilje.
brugervejledningIndstil både lukkerhastighed og f-nummer.
 1. Tryk på knappen, vælg [ Exposure mode ], og tryk på knap.
 2. Vælg [ Blændeprioriteret auto ] eller [ Manuel ], og tryk på knap.
  • Indstil følgende muligheder i henhold til dine optageforhold og krav.
   • [ Billedkontrol ]
   • [ Brugerdefineret billedkontrol ]
   • [ Hvidbalance ]
   • [ ISO-følsomhed ]
   • [ Filmindstillinger ]
   • [ Autofokustilstand ]
   • [ Elektronisk VR ]
   • [ Reduktion af vindstøj ]
   • [ Zoommikrofon ]
   • [ Billederate ]
   • [ Ekstern mikrofonfølsomhed ]
 3. Tryk på knappen for at få vist optageskærmen.
 4. Indstil eksponeringen.
  • Drej kommandohjulet for at indstille lukkerhastigheden. Drej multivælgeren for at indstille f-tallet.
 5. Tryk på ( filmoptagelse) for at starte filmoptagelse.
  • I autofokus fokuserer kameraet i midten af billedet. Fokusområdet vises ikke.
  • I autofokus kan du kontrollere fokus, før du starter filmoptagelse, ved at trykke udløserknappen halvt ned eller vælge menuen Film manuel tilstand [ Autofokustilstand ] [ Fuldtids-AF ].
  • Du kan starte/slutte filmoptagelse ved at trykke udløserknappen helt ned.
  • Lukkerhastigheden eller f-tallet kan også indstilles under filmoptagelse (undtagen når en HS-filmindstilling er valgt i [ Filmindstillinger ]).

Bemærkninger om manuel filmtilstand

I manuel filmtilstand kan du ikke tage stillbilleder.

Bemærkninger om ISO-følsomhed

Når optagetilstanden er Filmmanuel, og [ Filmindstillinger ] er indstillet til en HS-film, er [ ISO-følsomhed ] fastsat til [ 100-1600 ].

Lukketid

Når lukkerhastighedsindstillingen er tættere på filmens billedhastighed, virker bevægelsen jævnere. Lukkerhastigheden kan ikke indstilles langsommere end billedhastigheden.

Funktioner tilgængelige i manuel filmtilstand