Atrašanās vietas dati

Iestatiet, vai uzņemtajiem attēliem jāpievieno informācija par uzņemšanas vietu.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. Atrašanās vietas dati
  5. pogu
OpcijaApraksts
Ierakstiet atrašanās vietas datusAtlasiet [ ], lai uzņemtajiem attēliem pievienotu informāciju par atrašanās vietu no viedierīces. Iespējojiet lietotnes SnapBridge atrašanās vietas informācijas funkciju.
PozīcijaParādiet iegūto atrašanās vietas informāciju.