Attēlu skatīšanās televizorā

Varat pievienot kameru televizoram, izmantojot tirdzniecībā pieejamu HDMI kabeli, lai televizorā skatītu ar kameru uzņemtos attēlus un filmas.

Piezīmes par kameras pievienošanu televizoram

 • Pārliecinieties, vai kameras akumulators ir pietiekami uzlādēts. Ja tiek izmantots maiņstrāvas adapteris EH-5d un strāvas savienotājs EP-5C (abi pieejami atsevišķi), šo kameru var darbināt no elektrības kontaktligzdas. Nekādā gadījumā neizmantojiet maiņstrāvas adapteri, izņemot EH-5d . Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt kameras pārkaršanu vai bojājumus.
 • Informāciju par savienojuma metodēm un turpmākajām darbībām skatiet televizora komplektācijā iekļautajā dokumentācijā papildus šim dokumentam.
 1. Izslēdziet kameru.
 2. Izmantojiet tirdzniecībā pieejamu HDMI kabeli, lai savienotu kameras HDMI mikro savienotāju (D tips) un televizora HDMI ievades portu.
  • Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu un neievietojiet un neizņemiet kontaktdakšas slīpi.
 3. Iestatiet televizora ieeju uz ārējo ieeju.
  • Plašāku informāciju skatiet televizora komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.
 4. Nospiediet un turiet nospiestu (atskaņošanas) pogu, lai ieslēgtu kameru.
  • Attēli tiek parādīti televizorā.
  • Kameras ekrāns neieslēdzas.
  • Kad ieslēdzat kameru, izmantojot barošanas slēdzi, televizorā tiek parādīts fotografēšanas ekrāns. Lai televizorā parādītu uzņemtos attēlus un filmas, nospiediet pogu, lai pārietu atskaņošanas režīmā.

Piezīmes par HDMI kabeļa pievienošanu

Izmantojot USB kabeli, kamera nevar nodrošināt HDMI izvadi televizorā.

4K filmu atskaņošana

Lai atskaņotu filmas, kas ierakstītas ar [ 2160/30p ] ( 4K UHD ) vai [ 2160/25p ] ( 4K UHD ) 4K UHD attēla kvalitātē, izmantojiet televizoru un HDMI kabeli, kas ir saderīgs ar 4K. Tāpat atlasiet iestatīšanas izvēlni [ HDMI ] [ Tīra HDMI izeja ] [ Izslēgts ].

 • Atskaņojot 4K filmas noteiktos televizoros, dažas pirmās sekundes var netikt parādītas, jo paiet zināms laiks, līdz televizors pielāgo displeju atbilstoši kameras izvadei.