Kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīts kļūdas ziņojums, pārbaudiet tālāk norādīto.

Akumulatora temperatūra ir paaugstināta. Kamera izslēgsies.
Kamera izslēgsies, lai novērstu pārkaršanu.

Atmiņas karte ir aizsargāta ar ierakstīšanu.
Šo karti nevar izmantot.
Šo karti nevar nolasīt.

Karte nav formatēta. Formatēt karti?
Pietrūkst atmiņas.
Attēlu nevar saglabāt.
Attēlu nevar mainīt.
Nevar ierakstīt filmu.
Nevar atiestatīt failu numerāciju.
Iestatiet fokusa režīma selektoru uz MF.
Atmiņā nav attēlu.
Failā nav attēla datu.
Visi attēli ir paslēpti.
Šo attēlu nevar izdzēst.
Paceliet zibspuldzi.
Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.
Zibspuldzes iestatīšanas kļūda
Sistēmas kļūda
Tīra HDMI izeja ir iespējota. Izvēlieties "Filmas manuālo" režīmu.

Akumulatora temperatūra ir paaugstināta. Kamera izslēgsies.
Kamera izslēgsies, lai novērstu pārkaršanu.

Kamera automātiski izslēdzas. Pirms lietošanas atsākšanas uzgaidiet, līdz kamera vai akumulators ir atdzisis.

Atmiņas karte ir aizsargāta ar ierakstīšanu.

Rakstīšanas aizsardzības slēdzis ir bloķēts. Atbloķējiet to.
Atmiņas kartes

Šo karti nevar izmantot.
Šo karti nevar nolasīt.

Piekļūstot atmiņas kartei, radās kļūda.

Karte nav formatēta. Formatēt karti?

Atmiņas karte nav formatēta lietošanai kamerā.
Formatējot tiek izdzēsti visi atmiņas kartē saglabātie dati. Ja jums ir jāsaglabā attēlu kopijas, pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti atlasiet [ ] un saglabājiet kopijas datorā vai citā datu nesējā. Izvēlieties [ ] un nospiediet pogu, lai formatētu atmiņas karti.
Atmiņas kartes

Pietrūkst atmiņas.

Izdzēsiet attēlus vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.

Attēlu nevar saglabāt.

Attēlu nevar mainīt.

Pārbaudiet, vai attēlus var rediģēt.
Attēlu rediģēšanas ierobežojumi , Nevar rediģēt attēlus.

Nevar ierakstīt filmu.

Saglabājot filmu atmiņas kartē, radās taimauta kļūda. Izvēlieties atmiņas karti ar lielāku rakstīšanas ātrumu.
Atmiņas kartes, kuras var izmantot , Maksimālais filmas ierakstīšanas laiks

Nevar atiestatīt failu numerāciju.

Failu numerāciju nevar atiestatīt, jo mapes kārtas numurs ir sasniedzis augšējo robežu.
Mainiet atmiņas karti vai izmantojiet [ Format card ], lai formatētu atmiņas karti.

Iestatiet fokusa režīma selektoru uz MF.

Ja [ Clean HDMI output ] ir iestatīts uz [ Ieslēgts ] un kamera ir pievienota ar HDMI saderīgai ierīcei, iestatiet fokusa režīma selektoru uz .
Kameras korpuss

Atmiņā nav attēlu.

Ievietojiet atmiņas karti, kurā ir attēli.

Failā nav attēla datu.

Fails netika izveidots vai rediģēts ar šo kameru. Failu nevar skatīt šajā kamerā.
Skatiet failu, izmantojot datoru vai ierīci, kas izmantota šī faila izveidei vai rediģēšanai.

Visi attēli ir paslēpti.

Šo attēlu nevar izdzēst.

Attēls ir aizsargāts.
Atspējot aizsardzību.
Aizsargāt

Paceliet zibspuldzi.

Fotografējot sižeta režīmā [ Night portrait ] vai [ Backlighting ] (ar [ HDR ] iestatītu uz [ Off ]), pirms fotografēšanas paceliet iebūvēto zibspuldzi.

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.

Objektīva darbībā radās kļūda.
Nepielietojiet pārmērīgu spēku uz objektīvu.
Ja izslēgsiet un atkal ieslēdzat kameru, objektīva darbība atgriezīsies normālā stāvoklī.
Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē.
Ja kļūda saglabājas pat pēc kameras izslēgšanas un atkal ieslēgšanas, sazinieties ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvaroto servisa pārstāvi.

Zibspuldzes iestatīšanas kļūda

Ir iestatīta zibspuldzes funkcija, ko nevar izmantot ar kameru. Mainiet zibspuldzes iestatījumu.
Zibspuldzes (ārējās zibspuldzes)

Sistēmas kļūda

Kameras iekšējā shēmā radās kļūda. Izslēdziet kameru, izņemiet un atkārtoti ievietojiet akumulatoru un ieslēdziet kameru.
Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē.
Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvaroto servisa pārstāvi.

Tīra HDMI izeja ir iespējota. Izvēlieties "Filmas manuālo" režīmu.

Ja [ Clean HDMI output ] ir iestatīts uz [ Ieslēgts ] un kamera ir pievienota ar HDMI saderīgai ierīcei, pagrieziet režīma ciparripu uz Movie manual.
Filmas rokasgrāmata