Jūsų saugumui

Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“.

Laikykite šias saugos instrukcijas ten, kur jas galėtų paskaityti visi, kas naudoja šį gaminį.

PAVOJUSJei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla didelis pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ĮSPĖJIMASJei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ATSARGIAI!Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus susižeisti arba pakenkti turtui.
ĮSPĖJIMAS

 • Nenaudokite eidami arba vairuodami transporto priemonę. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sukelti nelaimingą atsitikimą arba kitaip susižaloti.

 • Nebandykite išmontuoti arba modifikuoti šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių, kurios atsiveria nukritus arba įvykus kitam nelaimingam atsitikimui. Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla pavojus patirti elektros smūgį arba kitaip susižeisti.

 • Jei pastebėtumėte ką nors neįprasta, pavyzdžiui, iš gaminio rūkstančius dūmus, karštį arba keistus kvapus, tuoj pat atjunkite akumuliatorių arba maitinimo šaltinį. Jei gaminys toliau naudojamas, kyla gaisro, nudegimo ar kitokių sužeidimų pavojus.

 • Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.

 • Jei gaminys įjungtas arba jo kištukas įkištas į elektros lizdą, saugokitės, kad gaminys nesiliestų ilgai prie kūno odos. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti žemoje temperatūroje.

 • Nenaudokite šio gaminio, jei aplinkoje yra degių dulkių arba dujų, pavyzdžiui, propano, benzino garų arba aerozolių. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla sprogimo arba gaisro pavojus.

 • Nenukreipkite blykstės į motorinės transporto priemonės vairuotoją. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.

 • Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį. Be to, žinokite, kad mažos dalys kelia pavojų užspringti. Jei vaikas prarytų bet kurią šio gaminio dalį, tuoj pat kreipkitės į medikus.

 • Nepainiokite, nevyniokite ir nesukite dirželių sau apie kaklą. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.

 • Nenaudokite akumuliatorių, įkroviklių, kintamosios srovės adapterių arba USB laidų, jei jie neskirti specialiai naudoti su šiuo gaminiu. Kai naudojate akumuliatorius, įkroviklius, kintamosios srovės adapterius ir USB laidus, skirtus naudoti su šiuo gaminiu:
  • Negadinkite, nemodifikuokite, netraukite per jėgą ir nelenkite laidų arba kabelių, nekiškite jų po sunkiais daiktais ir saugokite nuo karščio arba liepsnos.
  • Nenaudokite kelioninių keitiklių arba adapterių, skirtų keisti įtampos parametrams ar turinčių įmontuotus inverterius, keičiančius nuolatinę srovę kintamąja.
   Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.

 • Nelieskite kištuko, kol gaminys įkraunamas, ir nenaudokite kintamosios srovės adapterio perkūnijos metu. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla elektros smūgio pavojus.

 • Nelieskite plikomis rankomis aplinkoje, kurioje yra ypač aukšta arba žema temperatūra. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba nušalti.
ATSARGIAI!

 • Nepalikite objektyvo, nukreipto į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį. Objektyvo sufokusuota šviesa gali sukelti gaisrą ar apgadinti gaminio vidines dalis. Kai fotografuojate objektus su foniniu apšvietimu, neleiskite saulei patekti į kadrą.

 • Išjunkite šį gaminį, jei draudžiama jį naudoti. Išjunkite belaidžio ryšio funkcijas, jei draudžiama naudoti belaidžio ryšio įrangą. Šio gaminio skleidžiama radijo dažnių spinduliuotė gali trukdyti lėktuve, ligoninėse ar kitose medicinos įstaigose esančiai įrangai.

 • Išimkite akumuliatorių ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei šis gaminys bus nenaudojamas ilgesnį laiką. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.

 • Neleiskite blykstei suveikti, jei ji priglausta prie odos arba kitų daiktų ar yra labai arti. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba sukelti gaisrą.

 • Nepalikite gaminio ten, kur jį ilgą laiką gali veikti itin aukšta temperatūra, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.

 • Negabenkite fotoaparato, kol jis nenuimtas nuo trikojo ar kito panašaus priedo. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį.
PAVOJUS; taikoma akumuliatoriams

 • Nesielkite su akumuliatoriais netinkamai. Jei nepaisoma toliau nurodytų atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti:
  • Naudokite tik įkraunamuosius akumuliatorius, patvirtintus tinkamais naudoti su šiuo gaminiu.
  • Saugokite akumuliatorius nuo liepsnos arba didelio karščio.
  • Nebandykite išmontuoti.
  • Nelieskite kontaktų kaklo vėriniais, plaukų segtukais arba kitais metaliniais daiktais, kad nesukeltumėte trumpojo jungimo.
  • Saugokite nuo stiprių sutrenkimų akumuliatorius ir gaminius, į kuriuos jie įdėti.

 • Kraukite tik laikydamiesi pateiktų nurodymų. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.

 • Jei akumuliatorių skysčio patektų į akis, gausiai plaukite švariu vandeniu ir tuoj pat kreipkitės į medikus. Jei delsite, kyla pavojus pakenkti akims.
ĮSPĖJIMAS; taikoma akumuliatoriams

 • Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei vaikas prarytų akumuliatorių, tuoj pat kreipkitės į medikus.

 • Nemerkite akumuliatorių į vandenį ir saugokite nuo lietaus. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus. Jei gaminys sušlaptų, tuoj pat jį nusausinkite rankšluosčiu arba kitu panašiu daiktu.

 • Jei pastebėtumėte, kad akumuliatoriai kaip nors pasikeitė, pavyzdžiui, pakito jų spalva arba jie deformavosi, tuoj pat liaukitės juos naudoti. Nebekraukite akumuliatorių EN-EL19, jei nepavyksta jų įkrauti per nurodytą laikotarpį. Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.

 • Kai akumuliatorių nebereikia, izoliuokite jų kontaktus juostele. Jei prie kontaktų prisiliestų metalinis daiktas, kyla perkaitimo, trūkimo arba gaisro pavojus.

 • Jei akumuliatorių skysčio patektų ant žmogaus odos arba drabužių, tuoj pat gausiai plaukite sąlyčio vietą švariu vandeniu. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla odos dirginimo pavojus.