Fotografavimas

[Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)] čia yra naudojamas kaip pavyzdys. Naudojant [Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)], fotoaparatas atpažįsta fotografavimo sąlygas, kai sukomponuojate nuotrauką, todėl galite fotografuoti naudodami toms sąlygoms tinkamus nustatymus.

 1. Paspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką (), kad būtų parodytas fotografavimo ekranas [Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)].
  • Naudojant [Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)], apatiniame dešiniajame ekrano kampe rodoma .
 2. Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį ir likusių ekspozicijų skaičių.
  • Akumuliatoriaus įkrovos lygis (1)
   : Akumuliatoriaus įkrovos lygis aukštas.
   : Akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas.
  • Likusių ekspozicijų skaičius (2)
   Kai fotoaparate nėra atminties kortelės, rodoma ir visi vaizdai saugomi vidinėje atmintyje.
 3. Tvirtai laikykite fotoaparatą.
  • Nelieskite pirštais objektyvo, blykstės, AF pagalbinio apšvietimo lemputės, mikrofono ir garsiakalbio, taip pat stenkitės, kad jų neliestų kiti daiktai.
 4. Komponuokite nuotrauką.
  • Kryptinio valdiklio rodyklėmis keiskite priartinimo objektyvo padėtį.
   Norėdami priartinti: paspauskite .
   Kaip atitolinti: paspauskite .
 5. Nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.
  • Užrakto atleidimo mygtuko paspaudimas „iki pusės“ reiškia mygtuko paspaudimą iki padėties, kurioje juntamas silpnas pasipriešinimas, ir laikymą joje.
  • Kai objektas yra sufokusuotas, fokusavimo sritis arba židinio daviklis švyti žaliai.
  • Naudojant skaitmeninį priartinimą, fotoaparatas fokusuoja kadro centre, o fokusavimo sritis nerodoma.
  • Jei fokusavimo sritis arba židinio daviklis mirksi, fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti. Pakoreguokite kompoziciją ir dar kartą pabandykite iki pusės nuspausti užrakto atleidimo mygtuką.
 6. Nepakeldami piršto, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.

Pastabos apie nuotraukų arba filmų įrašymą

Įrašant vaizdus ar filmus, likusių ekspozicijų skaičių ar likusią filmavimo trukmę rodantys indikatoriai mirksi arba rodoma [Please wait for the camera to finish recording. (Palaukite, kol fotoaparatas baigs įrašyti.)]. Neatidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelio ir neišimkite akumuliatoriaus arba atminties kortelės, kol indikatorius mirksi. Taip darydami galite prarasti duomenis arba sugadinti fotoaparatą ar atminties kortelę.

Automatinio išjungimo funkcija

 • Kai maždaug tris minutes neatliekama jokia operacija, ekranas išsijungia, fotoaparatas persijungia į budėjimo režimą ir ima mirksėti maitinimo lemputė. Fotoaparatas išsijungia praėjus maždaug trims minutėms po perėjimo į budėjimo režimą.
 • Jei norite vėl įjungti ekraną, kai fotoaparatas veikia budėjimo režimu, atlikite kokį nors veiksmą, pvz., paspauskite maitinimo jungiklį arba užrakto atleidimo mygtuką.

Trikojo naudojimas

Trikojį rekomenduojame naudoti, kai fotoaparatą reikia išlaikyti stabilų toliau nurodytose situacijose:

 • Kai fotografuojate prieblandoje nustatymą [Flash (blykstė)] parinkę ties parinktimi [Flash off (blykstė išjungta)]
 • kai priartinimas yra telefotografijos padėtyje.