Vaizdų spausdinimas spausdintuvu

Naudotojai, naudojantys su PictBridge suderinamus spausdintuvus, gali prijungti fotoaparatą tiesiai prie spausdintuvo ir spausdinti vaizdus nenaudodami kompiuterio.

Prijungimas prie su PictBridge suderinamo spausdintuvo
Vaizdų spausdinimas po vieną
Kelių vaizdų spausdinimas

Prijungimas prie su PictBridge suderinamo spausdintuvo

Pastabos dėl prijungimo prie spausdintuvo

 • Būtinai išjunkite fotoaparatą prieš atidarydami dangtelį. Patikrinkite, ar nėra vandens lašų. Jeigu yra vandens lašų, nušluostykite fotoaparatą minkšta ir sausa šluoste.
 • Įsitikinkite, kad fotoaparato akumuliatorius pakankamai įkrautas. Jei naudojate EH-62G kintamosios srovės adapterį (galima įsigyti atskirai), šį fotoaparatą galima maitinti iš elektros lizdo. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kito kintamosios srovės adapterio nei EH-62G. Nepaisant šio nurodymo fotoaparatas gali perkaisti arba sugesti.
 • Jei fotoaparatas prie spausdintuvo prijungtas per USB šakotuvą, fotoaparatas gali neveikti.
 • Žr. papildomą prie šios instrukcijos pridėtą spausdintuvo dokumentaciją dėl informacijos apie prijungimo būdus ir tolimesnius veiksmus.
 1. Įjunkite spausdintuvą.
 2. Išjunkite fotoaparatą.
 3. Prijunkite fotoaparatą prie spausdintuvo naudodami USB laidą.
  • Patikrinkite kištukų formą ir kryptį, nekiškite ir netraukite kištukų juos pakreipę.
 4. Fotoaparatas įsijungia automatiškai.
  • Fotoaparato ekrane parodomas [PictBridge] paleisties ekranas, paskui parodomas [Print selection (spausdinimo pasirinkimas)] ekranas.

Jei nerodomas PictBridge paleisties ekranas

Fotoaparato nustatymų meniu parinkus [Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio)] reikšmę [Auto (automatinis)], kai kuriais spausdintuvais gali būti neįmanoma spausdinti vaizdų tiesiogiai prijungus fotoaparatą. Jei įjungus fotoaparatą PictBridge paleisties ekranas nerodomas, išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB laidą. Priskirkite parinkčiai [Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio)] reikšmę [Off (išjungta)] ir vėl prijunkite fotoaparatą prie spausdintuvo.

Vaizdų spausdinimas po vieną

 1. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite pageidaujamą nuotrauką, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 2. Paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Copies (kopijos)]).
 3. Naudodami pasirinkite norimą kopijų skaičių (iki 9), tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 4. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Paper size (popieriaus dydis)]).
 5. Spausdami pasirinkite lapo dydį, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Jei norite, kad spausdinant būtų taikomas spausdintuve sukonfigūruotas popieriaus formato nustatymas, pasirinkite [Default (numatytasis)].
  • Fotoaparate pateikiamos popieriaus dydžio parinktys priklauso nuo naudojamo spausdintuvo.
 6. Norėdami pradėti spausdinti, dar kartą paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Start print (pradėti spausdinti)]).

Kelių vaizdų spausdinimas

 1. Parodytame [Print selection (spausdinimo pasirinkimas)] ekrane paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
 2. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Paper size (popieriaus dydis)]).
 3. Spausdami pasirinkite lapo dydį, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Jei norite, kad spausdinant būtų taikomas spausdintuve sukonfigūruotas popieriaus formato nustatymas, pasirinkite [Default (numatytasis)].
  • Fotoaparate pateikiamos popieriaus dydžio parinktys priklauso nuo naudojamo spausdintuvo.
 4. Paspausdami 2-ą arba 3-ią kintamos paskirties mygtuką, pasirinkite spausdinimo būdą.
  • [Print selection (spausdinimo pasirinkimas)]: Pasirinkite nuotraukas (iki 99) ir kiekvienos iš jų kopijų skaičių (iki 9).
  • [Print all images (visų nuotraukų spausdinimas)]: Spausdinama po vieną visų vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje išsaugotų nuotraukų kopiją. Pereikite prie 6 veiksmo.
 5. Pasirinkite nuotraukas (iki 99) ir kiekvienos iš jų kopijų skaičių (iki 9).
  • Kryptiniu valdikliu  pasirinkite nuotraukas, tada 2-u () arba 3-iu () kintamos paskirties mygtuku nurodykite spausdintinų kopijų skaičių.
  • Spausdinti pasirinktas nuotraukas galima atpažinti iš varnelės ženklo ir spausdinamų kopijų skaičiaus. Norėdami atšaukti spausdinimo pasirinkimą, nustatykite kopijų skaičiaus reikšmę 0.
  • Kai baigiate nustatyti, paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 6. Kai parodomas spausdintinų kopijų skaičiaus patvirtinimo ekranas, norėdami pradėti spausdinti, paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Start print (pradėti spausdinti)]).