Vaizdų perkėlimas į kompiuterį

Vaizdus ir filmus galima perkelti į kompiuterį, kuriuo juos galima peržiūrėti ir redaguoti.

ViewNX-i įdiegimas
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį naudojant ViewNX-i
Paleistinos programos pasirinkimas

ViewNX-i įdiegimas

ViewNX-i yra nemokama Nikon programinė įranga, leidžianti perkelti vaizdus ir filmus į kompiuterį, kuriuo juos galima peržiūrėti ir redaguoti.
Jei norite įdiegti ViewNX-i, atsisiųskite naujausios versijos ViewNX-i diegimo programą iš toliau nurodytos svetainės ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kol įdiegsite.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Reikalavimus sistemai ir kitą informaciją žr. jūsų regionui skirtoje Nikon svetainėje.

Vaizdų perkėlimas į kompiuterį naudojant ViewNX-i

Daugiau informacijos apie ViewNX-i naudojimą rasite ViewNX-i žinyne.

Pastabos dėl fotoaparato prijungimo prie kompiuterio

 • Būtinai išjunkite fotoaparatą prieš atidarydami dangtelį. Patikrinkite, ar nėra vandens lašų. Jeigu yra vandens lašų, nušluostykite fotoaparatą minkšta ir sausa šluoste.
 • Įsitikinkite, kad fotoaparato akumuliatorius pakankamai įkrautas. Jei naudojate EH-62G kintamosios srovės adapterį (galima įsigyti atskirai), šį fotoaparatą galima maitinti iš elektros lizdo. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kito kintamosios srovės adapterio nei EH-62G. Nepaisant šio nurodymo fotoaparatas gali perkaisti arba sugesti.
 • Jei fotoaparatas prie kompiuterio prijungtas per USB šakotuvą, fotoaparatas gali neveikti.
 • Žr. papildomą prie šios instrukcijos pridėtą kompiuterio dokumentaciją dėl informacijos apie prijungimo būdus ir tolimesnius veiksmus.
 1. Prijungdami fotoaparatą prie kompiuterio, nuo kompiuterio atjunkite visus per USB maitinamus įrenginius.
  • Tuo pat metu prijungus prie to paties kompiuterio fotoaparatą ir kitus USB maitinamus įrenginius fotoaparatas gali sugesti, taip pat kompiuteris gali tiekti per daug energijos, kuri gali sugadinti fotoaparatą arba atminties kortelę.
 2. Paruoškite atminties kortelę, kurioje yra nuotraukos.
  • Nuotraukoms iš atminties kortelės į kompiuterį perkelti galite naudoti bet kurį iš toliau aprašytų metodų:
   • SD atminties kortelės lizdas / kortelių skaitytuvas: įdėkite atminties kortelę į kompiuteryje esantį kortelės lizdą arba į kortelės skaitytuvą (galima įsigyti parduotuvėse), prijungtą prie kompiuterio;
   • Tiesioginė USB jungtis: išjunkite fotoaparatą ir patikrinkite, ar atminties kortelė yra įdėta į fotoaparatą. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami USB laidą.
    Fotoaparatas įsijungia automatiškai.
    Jei norite perkelti fotoaparato vidinėje atmintyje išsaugotus vaizdus, prieš jungdami fotoaparatą prie kompiuterio, išimkite iš jo atminties kortelę.
  • Patikrinkite kištukų formą ir kryptį, nekiškite ir netraukite kištukų juos pakreipę.
 3. Jeigu rodomas pranešimas reikalauja pasirinkti programą, pasirinkite Nikon Transfer 2.
  • Paleistinos programos pasirinkimas
  • Jeigu atminties kortelėje yra daug vaizdų, gali šiek tiek užtrukti, kol bus paleista Nikon Transfer 2. Palaukite, kol bus paleista Nikon Transfer 2.
 4. Paleidę Nikon Transfer 2, paspauskite [Start Transfer (pradėti perkėlimą)].
  • Pradedamas vaizdų perkėlimas. Kai vaizdų perkėlimas baigiamas, paleidžiama ViewNX-i ir parodomi perkelti vaizdai.
 5. Nutraukite ryšį.
  • Jei naudojate kortelės skaitytuvą arba kortelės lizdą, kompiuterio operacinėje sistemoje pasirinkite tinkamą parinktį, kad būtų išstumtas atminties kortelę atitinkantis keičiamasis diskas, paskui išimkite atminties kortelę iš kortelės skaitytuvo arba kortelės lizdo.
  • Jei fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio, išjunkite jį ir atjunkite USB laidą.

Paleistinos programos pasirinkimas

Jei vadovausitės skyriumi „Vaizdų perkėlimas į kompiuterį naudojant ViewNX-i“, norėdami prijungti fotoaparatą prie kompiuterio, ir bus parodytas pranešimas, raginantis pasirinkti programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad galėtumėte pasirinkti Nikon Transfer 2.

Windows 7

 1. Elemente [Import pictures and videos (įkelti nuotraukas ir video)] spustelėkite [Change program (keisti programą)].
 2. Rodomame dialoge pasirinkite Nikon Transfer 2 ir spustelėkite [OK (gerai)].
 3. Dukart paspauskite Nikon Transfer 2 piktogramą.

Windows 10 arba Windows 8.1

 1. Spustelėkite dialogą ir [Import File (įkelkite rinkmeną)/Nikon Transfer 2].

OS X arba macOS

Jei Nikon Transfer 2 automatiškai nepaleidžiama, prijungę fotoaparatą prie kompiuterio, paleiskite programą [Image Capture (fotografavimas)], platinamą kartu su Mac, tada pasirinkite Nikon Transfer 2 kaip numatytąją programą, kuri turi būti atveriama, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio.