Fotoaparato ir išmaniojo įrenginio prijungimas

Susiejimas (Bluetooth ryšys)
Naudojant [Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas)] / [Remote photography (Nuotolinis fotografavimas)] („Wi-Fi“ ryšys)

Susiejimas (Bluetooth ryšys)

Prijungdami prie išmaniojo įrenginio Bluetooth ryšiu, galite naudoti automatinio susiejimo funkcijas (automatinis nejudančių vaizdų atsisiuntimas, laiko informacijos sinchronizavimas, duomenų apie vietą sinchronizavimas).
Prijungdami Bluetooth ryšiu pirmą kartą, susiekite fotoaparatą su išmaniuoju įrenginiu.

 1. Fotoaparatas: fotoaparato nustatymų meniu [Network menu (tinklo meniu)] paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Connect to smart device (prijungti prie išmaniojo įrenginio)]).
 2. Fotoaparatas: įsitikinkite, kad rodomas toliau matomas dialogo langas.
  Išmanusis įrenginys: paleiskite programą SnapBridge ir palieskite [Connect to camera (Prijungti prie fotoaparato)].

  • Išmaniajame įrenginyje parodžius fotoaparato kategorijų sąrašą, palieskite šio fotoaparato kategoriją.
  • Jei paleisdami programą SnapBridge palietėte [Skip (Praleisti)] neprijungę fotoaparato, palieskite skirtuką [Connect to camera (Prijungti prie fotoaparato)] ir pereikite prie 3 veiksmo.
 3. Išmanusis įrenginys: palieskite norimo susieti fotoaparato pavadinimą.
  • Sistemoje iOS: jei palietus fotoaparato pavadinimą rodomas veiksmus paaiškinantis langas, peržiūrėkite informaciją ir palieskite [Understood (Supratau)]. Parodžius priedo pasirinkimo ekraną, dar kartą palieskite fotoaparato pavadinimą (fotoaparato pavadinimas gali būti parodytas po kurio laiko).
 4. Fotoaparatas / išmanusis įrenginys: įsitikinkite, kad rodomas tas pats numeris.
  • Kai naudojama sistema iOS, priklausomai nuo OS versijos, išmaniajame įrenginyje numeris gali būti nerodomas. Tokiu atveju pereikite prie 5 veiksmo.
 5. Fotoaparatas: Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  Išmanusis įrenginys: Palieskite [PAIR (SUSIETI)].

  • Faktinis parinkties [PAIR (SUSIETI)] pavadinimas kiekviename išmaniajame įrenginyje gali skirtis.
  • Kai susiejate pirmą kartą, išmaniojo įrenginio ekrane nustatykite automatinio susiejimo funkciją.
 6. Baikite susiejimą.
  • Fotoaparatas: Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Išmanusis įrenginys: Palieskite [OK (Gerai)].
  • Jei susiesite prijungdami pirmą kartą, kitą kartą fotoaparatas galės jungtis prie išmaniojo įrenginio per Bluetooth, todėl jums nereikės pirmiau nurodytų veiksmų pakartoti.

Automatinis nejudančių vaizdų atsisiuntimas

Kai prijungėte Bluetooth ryšiu, galite naudoti šias funkcijas nejudantiems vaizdams automatiškai atsiųsti į išmanųjį įrenginį. Nejudantys vaizdai įkeliami iki 2 megapikselių vaizdo dydžio.
SnapBridge programa skirtukas [Auto link (Automatinė nuoroda)] iš anksto įjunkite [Auto download (Automatinis atsisiuntimas)].

Veiksmų nustatymasAprašas
Fotoaparato nustatymų meniu [Network menu (tinklo meniu)] [Send while shooting (siųsti fotografuojant)] [Still images (nejudantys vaizdai)]Įkelkite nejudančius vaizdus į išmanųjį įrenginį automatiškai kaskart, kai jie yra užfiksuojami.
Fotoaparato atkūrimo meniu [Settings (nustatymai)] [Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)]Fotoaparato atkūrimo ekrane pasirinkite nejudančius vaizdus ir automatiškai įkelkite juos į išmanųjį įrenginį.

Patarimai dėl susiejimo

Jei fotoaparato ir išmaniojo įrenginio susieti nepavyksta

 • Įsitikinkite, kad fotoaparato nustatymų meniu [Network menu (tinklo meniu)] nustatymai yra sukonfigūruoti kaip nurodyta toliau.
  • [Airplane mode (lėktuvo režimas)]: [Off (išjungta)]
  • [Bluetooth] [Connection (jungtis)]: [Enable (įjungti)]
 • Jei fotoaparate rodoma [Could not connect. (Nepavyko prisijungti.)], paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Reconnect (pakartotinai prisijungti)]) ir kartokite procedūrą nuo 2 veiksmo, kad būtų susieta iš naujo. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Cancel (atšaukti)]), kad atšauktumėte susiejimą.
 • Susiejimą pavyks atlikti visiškai užvėrus programą SnapBridge, išjungus ir vėl įjungus fotoaparatą bei atlikus skyriuje „Susiejimas (Bluetooth ryšys)“ nurodytus veiksmus.
 • Kai naudojate sistemą iOS, jei fotoaparatas užregistruotas kaip įrenginys, gali nepavykti susieti fotoaparato su išmaniuoju įrenginiu. Ištrinkite užregistruotą įrenginį (fotoaparato pavadinimas) iš iOS nustatymų programos.

Bluetooth ryšio atjungimas ir pakartotinis prijungimas

Norėdami perjungti nustatymą, naudokite bet kurį iš šių būdų.

 • Fotoaparato nustatymų meniu [Network menu (tinklo meniu)] [Airplane mode (lėktuvo režimas)] (Jį galite nustatyti ties [On (įjungta)] ir išjungti visas ryšio funkcijas vietose, kuriose draudžiama naudoti belaidį ryšį.)
 • Fotoaparato nustatymų meniu [Network menu (tinklo meniu)] [Bluetooth] [Connection (jungtis)]

Atsiejimas

SnapBridge programa skirtukas [Forget camera (Pamiršti fotoaparatą)] Norimas atsieti fotoaparatas palieskite [Yes (Taip)] (kai užmegztas Wi-Fi ryšys, palieskite , tada – [Yes (Taip)]).
Kai naudojate sistemą iOS, palieskite [Go (Vykdyti)] ir ištrinkite užregistruotą įrenginį (fotoaparato pavadinimas) iš iOS nustatymų programos.

Naudojant [Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas)] / [Remote photography (Nuotolinis fotografavimas)] („Wi-Fi“ ryšys)

Kai fotoaparatas prijungtas prie išmaniojo įrenginio naudojant „Wi-Fi“ ryšį, galite naudoti toliau nurodytas programos SnapBridge funkcijas.

ParinktisAprašas
Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas)Atsisiųskite nejudančius vaizdus (2 megapikselių arba pradinio dydžio) ir filmus į išmanųjį įrenginį.
Remote photography (Nuotolinis fotografavimas)Norėdami nufotografuoti nejudančius vaizdus, fotoaparatą valdykite išmaniuoju įrenginiu.
 • Atminties kortelę su pakankamai laisvos vietos įdėkite į fotoaparatą.

Jei sistemoje iOS rodomas langas [Camera and Wi-Fi connection (Fotoaparatas ir Wi-Fi ryšys)]

Priklausomai nuo iOS versijos, langas [Camera and Wi-Fi connection (Fotoaparatas ir Wi-Fi ryšys)] gali būti rodomas palietus [OK] „Wi-Fi“ ryšio dialogo lange.

 • Užsirašykite fotoaparato SSID ir slaptažodį, kurį matote ekrane.
 • Palietus [View options (Peržiūrėti parinktis)], paleidžiama iOS nustatymų programa. Palietę [Settings (Setări)], palieskite [Wi-Fi] ir pasirinkite užsirašytą SSID. Kai jungiatės pirmą kartą, įveskite slaptažodį.

Informacijos apie valdymą ieškokite programos SnapBridge internetiniame žinyne (https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html).

SSID ir slaptažodis

SSID arba slaptažodį galite patvirtinti arba pakeisti fotoaparato nustatymų meniu [Network menu (tinklo meniu)] [Wi-Fi (Wi-Fi belaidis tinklas)] [Network settings (tinklo nustatymai)].