Klaidų pranešimai

Jei rodomas klaidos pranešimas, peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją.

Battery temperature is elevated. The camera will turn off. (Padidėjo akumuliatoriaus temperatūra. Fotoaparatas išsijungs.)
The camera will turn off to prevent overheating. (Fotoaparatas išsijungs, kad neperkaistų.)

Memory card is write protected. (Atminties kortelė apsaugota nuo įrašymo.)
This card cannot be used. (Šios kortelės negalima naudoti.)
This card cannot be read. (Šios kortelės negalima nuskaityti.)

Card is not formatted. Format card? (Nesuformatuota kortelė. Formatuoti kortelę?)
Out of memory. (Nėra laisvos atminties.)
Image cannot be saved. (Nepavyksta išsaugoti nuotraukos.)
No further pictures can be graded. (Daugiau nuotraukų vertinti negalima.)
Album is full. No further pictures can be added. (Albumas pilnas. Daugiau nuotraukų pridėti negalima.)

Image cannot be modified. (Koreguoti nuotraukos negalima.)
Cannot record movie. (Negalima įrašyti filmo.)
Memory contains no images. (Atmintyje nėra nuotraukų.)
File contains no image data. (Faile nėra vaizdo duomenų.)
All images are hidden. (Visi vaizdai paslėpti)
Turn the camera off and then on again. (Išjunkite ir įjunkite fotoaparatą.)
Communications error (ryšių klaida)
System error (sistemos klaida)
Printer error: check printer status. (Spausdintuvo klaida: tikrinkite spausdintuvo būseną.)
Printer error: check paper. (Spausdintuvo klaida: patikrinkite popierių.)
Printer error: paper jam. (Spausdintuvo klaida: popieriaus strigtis.)
Printer error: out of paper. (Spausdintuvo klaida: baigėsi popierius.)
Printer error: check ink. (Spausdintuvo klaida: patikrinkite rašalą.)
Printer error: out of ink. (Spausdintuvo klaida: baigėsi rašalas.)
Printer error: file corrupt. (Spausdintuvo klaida: sugadintas failas.)

Battery temperature is elevated. The camera will turn off. (Padidėjo akumuliatoriaus temperatūra. Fotoaparatas išsijungs.)
The camera will turn off to prevent overheating. (Fotoaparatas išsijungs, kad neperkaistų.)

Fotoaparatas automatiškai išsijungia. Prieš naudodami toliau, palaukite, kol fotoaparatas arba akumuliatorius atvės.

Memory card is write protected. (Atminties kortelė apsaugota nuo įrašymo.)

Apsaugos nuo įrašymo jungiklis užrakintas. Atrakinkite jį.

This card cannot be used. (Šios kortelės negalima naudoti.)
This card cannot be read. (Šios kortelės negalima nuskaityti.)

Jungiantis prie atminties kortelės įvyko klaida.

Card is not formatted. Format card? (Nesuformatuota kortelė. Formatuoti kortelę?)

Atminties kortelė nesuformatuota, kad ją būtų galima naudoti su šiuo fotoaparatu.
Formatuojant ištrinami visi atminties kortelėje išsaugoti duomenys. Jei norite turėti kurių nors vaizdų kopijas, prieš formatuodami atminties kortelę paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ( [No (ne)]) ir išsaugokite kopijas kompiuteryje arba kitoje laikmenoje. Norėdami formatuoti atminties kortelę, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Yes (taip)]).
Atminties kortelės

Out of memory. (Nėra laisvos atminties.)

Ištrinkite vaizdus arba įdėkite naują atminties kortelę.

Image cannot be saved. (Nepavyksta išsaugoti nuotraukos.)

No further pictures can be graded. (Daugiau nuotraukų vertinti negalima.)
Album is full. No further pictures can be added. (Albumas pilnas. Daugiau nuotraukų pridėti negalima.)

Jau įvertinta arba pridėta prie mėgstamiausių 999 vaizdų. Panaikinkite kai kuriuos įvertinimus arba pašalinkite kai kuriuos vaizdus iš mėgstamiausių.
Atskirų nuotraukų vertinimo keitimas arba šalinimas, Remove all grades (pašalinti visus įvertinimus), Priklausymo mėgstamiausioms nuotraukoms žymės pašalinimas atskirose nuotraukose, Priklausymo mėgstamiausioms nuotraukoms žymės pašalinimas visose nuotraukose

Image cannot be modified. (Koreguoti nuotraukos negalima.)

Patikrinkite, ar vaizdus galima redaguoti.
Vaizdo redagavimo apribojimai, Negalima redaguoti nuotraukų.

Cannot record movie. (Negalima įrašyti filmo.)

Įrašant filmą atminties kortelėje įvyko skirtojo laiko klaida. Pasirinkite atminties kortelę, kurios įrašymo sparta didesnė.
Tinkamos atminties kortelės, Ilgiausia filmavimo trukmė

Memory contains no images. (Atmintyje nėra nuotraukų.)

Vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje nėra jokių vaizdų.

File contains no image data. (Faile nėra vaizdo duomenų.)

Failas sukurtas arba redaguotas ne su šiuo fotoaparatu. Failo negalima peržiūrėti naudojant šį fotoaparatą. Peržiūrėkite failą kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuris buvo naudojamas jam sukurti ar redaguoti.

All images are hidden. (Visi vaizdai paslėpti)

Nėra vaizdų skaidrių peržiūrai ir pan.

Turn the camera off and then on again. (Išjunkite ir įjunkite fotoaparatą.)

Įvyko objektyvo veikimo klaida. Fotoaparatą išjungus ir vėl įjungus, objektyvas vėl veiks normaliai.
Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja.
Jei išjungus ir vėl įjungus fotoaparatą klaida išlieka, kreipkitės į pardavėją arba Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

Communications error (ryšių klaida)

Įvyko ryšio su spausdintuvu klaida. Išjunkite fotoaparatą ir vėl prijunkite USB laidą.
Vaizdų spausdinimas spausdintuvu

System error (sistemos klaida)

Fotoaparato vidinėje mikroschemoje įvyko klaida. Išjunkite fotoaparatą, išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių, tada fotoaparatą įjunkite.
Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja.
Jei klaidos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į platintoją arba Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

Printer error: check printer status. (Spausdintuvo klaida: tikrinkite spausdintuvo būseną.)

Pašalinę triktį, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Resume (atnaujinti)]), kad atnaujintumėte spausdinimą.
Papildomų rekomendacijų ir informacijos ieškokite spausdintuvo instrukcijoje.

Printer error: check paper. (Spausdintuvo klaida: patikrinkite popierių.)

Įdėkite nurodyto formato popieriaus ir paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Resume (atnaujinti)]), kad atnaujintumėte spausdinimą.
Papildomų rekomendacijų ir informacijos ieškokite spausdintuvo instrukcijoje.

Printer error: paper jam. (Spausdintuvo klaida: popieriaus strigtis.)

Išimkite įstrigusį popieriaus lapą ir paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Resume (atnaujinti)]), kad atnaujintumėte spausdinimą.
Papildomų rekomendacijų ir informacijos ieškokite spausdintuvo instrukcijoje.

Printer error: out of paper. (Spausdintuvo klaida: baigėsi popierius.)

Įdėkite nurodyto formato popieriaus ir paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Resume (atnaujinti)]), kad atnaujintumėte spausdinimą.
Papildomų rekomendacijų ir informacijos ieškokite spausdintuvo instrukcijoje.

Printer error: check ink. (Spausdintuvo klaida: patikrinkite rašalą.)

Iškilo su spausdintuvo rašalu susijusi problema. Patikrinkite rašalą ir paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Resume (atnaujinti)]), kad atnaujintumėte spausdinimą.
Papildomų rekomendacijų ir informacijos ieškokite spausdintuvo instrukcijoje.

Printer error: out of ink. (Spausdintuvo klaida: baigėsi rašalas.)

Pakeiskite rašalo kasetę ir paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Resume (atnaujinti)]), kad atnaujintumėte spausdinimą.
Papildomų rekomendacijų ir informacijos ieškokite spausdintuvo instrukcijoje.

Printer error: file corrupt. (Spausdintuvo klaida: sugadintas failas.)

Iškilo su nuotraukos, kuri turėjo būti spausdinama, failu susijusi problema. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Cancel (atšaukti)]), kad atšauktumėte spausdinimą.