Jūsu drošībai

Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.

Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo izstrādājumu.

BRIESMAS!Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var radīt nāvējošu vai smagu ievainojumu riskus.
BRĪDINĀJUMS!Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var būt nāvējošu vai smagu ievainojumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI!Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var būt ievainojumu vai īpašuma sabojāšanas cēlonis.
BRĪDINĀJUMS!

 • Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli! Šī brīdinājuma neievērošana var būt avāriju vai savainojumu cēlonis.

 • Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām daļām, kurām radusies pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena vai citu savainojumu cēlonis.

 • Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi, karstums vai neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatoru vai strāvas avotu. Turpinot lietošanu, var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi savainojumi.

 • Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.

 • Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai pievienots elektriskajam tīklam. Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas temperatūras apdegumu cēlonis.

 • Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes, piemēram, propānu, benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus. Šī brīdinājuma neievērošana var būt eksplozijas vai aizdegšanās cēlonis.

 • Nevērsiet zibspuldzi pret transportlīdzekļa vadītāju. Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.

 • Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas rada nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir norijis kādu šī izstrādājuma daļu, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

 • Nesamudžiniet, netiniet un nesavērpiet siksnas ap kaklu. Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.

 • Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus, maiņstrāvas adapterus un USB vadus, kas nav īpaši paredzēti darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam paredzētus akumulatorus, lādētājus, maiņstrāvas adapterus un USB vadus, neveiciet tālāk minētās darbības:
  • Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus, nenovietojiet tos zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un liesmu iedarbībai.
  • Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti sprieguma pārveidošanai, un līdzstrāvās-maiņstrāvas pārveidotājus.
   Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.

 • Nerīkojieties ar kontaktdakšu izstrādājuma uzlādēšanas laikā vai lietojot maiņstrāvas adapteri negaisa laikā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena cēlonis.

 • Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai apsaldējumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI!

 • Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu. Objektīva fokusētā gaisma var izraisīt aizdegšanos vai izstrādājuma iekšējo daļu bojājumus. Uzņemot objektus pretgaismā, neļaujiet kadrā iekļūt saulei.

 • Izslēdziet izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja bezvadu iekārtu izmantošana ir aizliegta. Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var mijiedarboties ar lidmašīnu borta iekārtām vai medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās ārstnieciskās iestādēs.

 • Izņemiet akumulatoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums netiks izmantots ilgāku laiku. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.

 • Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu tiem. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.

 • Neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules staros. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.

 • Nepārvietojiet kameru, tai esot uzstādītai uz trijkāja vai līdzīga piederuma. Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.
BRIESMAS – informācija par akumulatoriem

 • Neapejieties ar akumulatoriem nepareizi. Tālāk sniegto brīdinājumu neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis:
  • Izmantojiet tikai šim izstrādājumam paredzētos uzlādējamos akumulatorus.
  • Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
  • Neizjauciet tos.
  • Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām un citiem metāla priekšmetiem.
  • Nepakļaujiet akumulatorus, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti, spēcīgiem fiziskiem triecieniem.

 • Uzlādējiet tikai kā norādīts instrukcijā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.

 • Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot lielu daudzumu ūdens, un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Kavēšanās var būt acu ievainojumu cēlonis.
BRĪDINĀJUMS – informācija par akumulatoriem

 • Uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Ja bērns ir norijis akumulatoru, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

 • Nemērciet akumulatorus ūdenī un neatstājiet tos lietū. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Ja izstrādājums ir samircis, nekavējoties to nosusiniet, izmantojot dvieli vai līdzīgu priekšmetu.

 • Ja pamanāt akumulatoriem jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu vai deformēšanos, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet uzlādēt uzlādējamos akumulatorus EN-EL19, ja tie norādītajā laika periodā neuzlādējas. Šī brīdinājuma neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, pārplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.

 • Kad akumulatori vairs nav vajadzīgi, izolējiet kontaktus ar lenti. Metāla priekšmetiem nonākot saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst vai aizdegties.

 • Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar cilvēka ādu vai apģērbu, nekavējoties noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens. Šī brīdinājuma neievērošana var būt ādas iekaisuma cēlonis.