Barošanas ieslēgšanas indikators

Barošanas ieslēgšanas indikators ieslēdzas vai mirgo tālāk norādītajās situācijās.

StatussNozīme
Deg
  • Iedegas, tiklīdz tiek ieslēgta kamera.
  • Kamera ir pievienota datoram ar USB kabeli.
  • Barošanas ieslēgšanas indikators iedegas arī tad, ja kamera ir izslēgta, kad kamera sazinās ar viedierīci, izmantojot kameras iestatījumu izvēlni [Network menu (Tīkla izvēlne)] [Bluetooth] [Send while off (Sūtīt, kamēr ierīce ir izslēgta)].
Mirgo
  • Ir ieslēgts kameras gaidstāves režīms, jo kamera aptuveni trīs minūtes nav lietota.
    Automātiskās izslēgšanas funkcija
  • Kamera uztver cilvēka seju, kad [Choose a style (Izvēlēties stilu)] iestatījums ir [Underwater face framing (Kadrēt sejas zem ūdens)].
  • Kamera uzņem attēlus, kad [Choose a style (Izvēlēties stilu)] iestatījums ir [Shoot at intervals (Fotografēt ar intervāliem)].
Mirgo ātri
  • Ekrānā ir redzams ziņojums [Battery exhausted. (Baterija izlādējusies.)]. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.
  • Kameras iekšpuse vai akumulators ir sakarsis. Kamera automātiski izslēdzas. Uzgaidiet, līdz kamera vai akumulators ir atdzisis, un tikai pēc tam turpiniet lietošanu.