Exchange messages (Mainīties ar ziņojumiem)

Ļauj fotoattēliem pievienot balss ziņojumus. Pievienotam ziņojumam var arī ierakstīt atbildi.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 1. maināmās funkcijas poga ()
 4. Exchange messages (Mainīties ar ziņojumiem)

Leave a message (Pievienot ziņojumu)
Leave a reply (Pievienot atbildi)
Play recordings (Atskaņot ierakstus)
Erase recordings (Dzēst ierakstus)

Leave a message (Pievienot ziņojumu)

Ļauj fotoattēliem pievienot balss ziņojumus.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 1. maināmās funkcijas poga ()
 4. Exchange messages (Mainīties ar ziņojumiem)
 5. Record (Ierakstīt)
 1. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Leave a message (Pievienot ziņojumu)]).
  • Šo opciju nevar atlasīt, ja attēlam jau ir pievienots ziņojums.
 2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Varat ierakstīt līdz 20 sekundes ilgu ziņojumu. Nepieskarieties mikrofonam.
  • Lai apturētu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Lai atskaņotu ziņojumu, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ().
  • Ja vien ziņojums netiek saglabāts, nospiežot 4. maināmās funkcijas pogu (), to var vairākkārt pārrakstīt.
 3. Lai saglabātu ziņojumu, nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Ja attēlam ir ierakstīts ziņojums, demonstrēšanas ekrānā tam tiek pievienots simbols .
  • Pirms jauna ziņojuma ierakstīšanas izdzēsiet iepriekšējo ziņojumu.
   Erase recordings (Dzēst ierakstus)

Leave a reply (Pievienot atbildi)

Ziņojumiem, kas ierakstīti ar funkciju [Leave a message (Pievienot ziņojumu)], var ierakstīt atbildi.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 1. maināmās funkcijas poga ()
 4. Exchange messages (Mainīties ar ziņojumiem)
 5. Record (Ierakstīt)
 1. Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Leave a reply (Pievienot atbildi)]).
  • Šo opciju nevar atlasīt, ja attēlam nav pievienots ziņojums.
 2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Kad sākas ierakstīšana, darbības ir tādas pašas, kā izskaidrots sadaļā „Leave a message (Pievienot ziņojumu)”.
  • Ja attēlam ir ierakstītas atbildes, demonstrēšanas ekrānā tam tiek pievienots simbols .

Play recordings (Atskaņot ierakstus)

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 1. maināmās funkcijas poga ()
 4. Exchange messages (Mainīties ar ziņojumiem)
 1. Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Play recordings (Atskaņot ierakstus)]).
  • Kamera atskaņo ziņojumu. Ja ir ierakstīti divi ziņojumi, tie tiek demonstrēti secīgi.
  • Lai apturētu demonstrēšanu, nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu ().
  • Demonstrēšanas laikā izmantojiet kursortaustiņus , lai regulētu demonstrēšanas skaļumu.

Erase recordings (Dzēst ierakstus)

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 1. maināmās funkcijas poga ()
 4. Exchange messages (Mainīties ar ziņojumiem)
 1. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ( [Erase recordings (Dzēst ierakstus)]).
  • Atlasot attēlu ar vērtējumu, tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš. Atlasot iespēju [Yes (Jā)], vērtējums tiek noņemts un tiek parādīts 2. darbībā parādītais ekrāns.
 2. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Yes (Jā)]).
  • Tiek dzēsts tikai ieraksts. Ja ierakstīts gan ziņojums, gan atbilde, tad tie abi tiks izdzēsti.