Image comment (Attēla komentārs)

Ļauj pievienot iepriekš reģistrētu komentāru vēlāk uzņemtajiem attēliem.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Image comment (Attēla komentārs)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Attach comment (Pievienot komentāru)Komentārs, kas reģistrēts ar funkciju [Input comment (Ievadīt komentāru)], tiek pievienots attēliem.
  • Nospiežot 2. maināmās funkcijas pogu ( [On (Ieslēgts)]), iestatījums tiek iespējots un komentārs tiek pievienots nākamajiem uzņemtajiem attēliem.
Input comment (Ievadīt komentāru)Reģistrēt varat komentāru, kurā ir līdz pat 36 burtciparu rakstzīmēm.
Rakstzīmju ievadīšana

Piezīmes par opciju [Image comment (Attēla komentārs)]

Attēlu komentārus nevar pievienot video failiem.

Attēlu komentāru rādīšana

Attēlu komentāri netiek rādīti arī tad, ja attēli tiek demonstrēti kamerā.