Location data display (Atrašanās vietas datu attēlošana)

Rādīt no viedierīces iegūto atrašanās vietas informāciju.

 1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
 2. 4. maināmās funkcijas poga ()
 3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
 4. Location data display (Atrašanās vietas datu attēlošana)

Atrašanās vietas informācijas iegūšana no viedierīces

 1. Viedierīcē instalējiet lietotni SnapBridge.
 2. Izmantojiet lietotni SnapBridge, lai starp kameru un viedierīci izveidotu Bluetooth savienojumu.
 3. SnapBridge lietotne cilne [Auto link (Automātiska saite)] iespējojiet [Synchronize location data (Sinhronizēt atrašanās vietas datus)].
  • Kad tiek iegūta atrašanās vietas informācija, kameras uzņemšanas ekrānā tiek rādīts simbols .
  • Kad tiek rādīts simbols , uzņemtajiem attēliem tiek ierakstīta arī atrašanās vietas informācija.
  • Lai pārtrauktu iegūt atrašanās vietas informāciju, atspējojiet funkciju [Synchronize location data (Sinhronizēt atrašanās vietas datus)].