Attēlu skatīšana televizorā

Kameru var pievienot televizoram ar komerciāli pieejamu HDMI kabeli, lai varētu televizorā skatīties ar kameru uzņemtos attēlus un video.

Piezīmes par kameras pievienošanu televizoram

 • Pirms atverat pārsegu, izslēdziet kameru. Pārliecinieties, ka uz kameras nav ūdens pilienu. Ja ir redzami ūdens pilieni, noslaukiet kameru ar mīkstu, sausu drānu.
 • Kameras akumulatoram jābūt pietiekami uzlādētam. Ja tiek izmantots maiņstrāvas adapteris EH-62G (pieejams atsevišķi), kameras barošanai var izmantot elektrotīklu. Aizliegts izmantot citus maiņstrāvas adapterus, kas nav EH-62G. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.
 • Papildus šim dokumentam informāciju par savienošanas veidiem un turpmākajām darbībām skatiet arī televizora lietošanas dokumentācijā.
 1. Izslēdziet kameru.
 2. Pievienojiet komerciāli pieejamu HDMI kabeli kameras HDMI mikrosavienotāja pieslēgvietai (D tipa) un televizora HDMI ievades pieslēgvietai.
  • Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu, neievietojiet un neizņemiet tos slīpi.
 3. Iestatiet televizora ievadi uz ārējo ievadi.
  • Plašāku informāciju skatiet televizora lietošanas dokumentācijā.
 4. Turiet nospiestu pogu (uzņemšanas/demonstrēšanas režīms), lai ieslēgtu kameru.
  • Televizora ekrānā tiek parādīti attēli.
  • Kameras ekrāns neieslēdzas.