Attēlu drukāšana ar printeri

Ar PictBridge saderīgu printeru lietotāji var pieslēgt kameru tieši printerim un drukāt attēlus, neizmantojot datoru.

Savienojuma izveidošana ar PictBridge saderīgu printeri
Attēlu drukāšana pa vienam
Vairāku attēlu drukāšana

Savienojuma izveidošana ar PictBridge saderīgu printeri

Piezīmes par savienojuma izveidi ar printeri

 • Pirms atverat pārsegu, izslēdziet kameru. Pārliecinieties, ka uz kameras nav ūdens pilienu. Ja ir redzami ūdens pilieni, noslaukiet kameru ar mīkstu, sausu drānu.
 • Kameras akumulatoram jābūt pietiekami uzlādētam. Ja tiek izmantots maiņstrāvas adapteris EH-62G (pieejams atsevišķi), kameras barošanai var izmantot elektrotīklu. Aizliegts izmantot citus maiņstrāvas adapterus, kas nav EH-62G. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.
 • Ja kamera pievienota printerim, izmantojot USB centrmezglu, darbība netiek garantēta.
 • Papildus šim dokumentam informāciju par savienošanas veidiem un turpmākajām darbībām skatiet arī printera lietošanas dokumentācijā.
 1. Ieslēdziet printeri.
 2. Izslēdziet kameru.
 3. Savienojiet kameru ar printeri, izmantojot USB kabeli.
  • Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu, neievietojiet un neizņemiet tos slīpi.
 4. Kamera tiek automātiski ieslēgta.
  • Kameras ekrānā vispirms atveras [PictBridge] sākuma ekrāns un pēc tam – [Print selection (Drukāšanas atlase)] ekrāns.

Ja PictBridge sākuma ekrāns neparādās

Ja iespējai [Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru)] ir atlasīts iestatījums [Auto (Automātiski)], iespējams, nevarēs drukāt attēlus, tieši pievienojot kameru noteiktiem printeriem. Ja pēc kameras ieslēgšanas neparādās PictBridge sākuma ekrāns, izslēdziet kameru un atvienojiet USB kabeli. Iespējai [Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru)] atlasiet iestatījumu [Off (Izslēgts)] un vēlreiz pievienojiet kameru printerim.

Attēlu drukāšana pa vienam

 1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu vēlamo attēlu, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
 2. Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Copies (Kopijas)]).
 3. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu vēlamo kopiju skaitu (līdz 9 kopijām), un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
 4. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ( [Paper size (Papīra izmērs)]).
 5. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu papīra izmēru, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Lai drukāšanai izmantotu printerī iestatīto papīra izmēru, atlasiet opciju [Default (Noklusējums)].
  • Kamerā pieejamās papīra izmēra iespējas ir atkarīgas no pievienotā printera.
 6. Lai sāktu drukāšanu, nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Start print (Sākt drukāšanu)]).

Vairāku attēlu drukāšana

 1. Kad redzams ekrāns [Print selection (Drukāšanas atlase)], nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ().
 2. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ( [Paper size (Papīra izmērs)]).
 3. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu papīra izmēru, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Lai drukāšanai izmantotu printerī iestatīto papīra izmēru, atlasiet opciju [Default (Noklusējums)].
  • Kamerā pieejamās papīra izmēra iespējas ir atkarīgas no pievienotā printera.
 4. Lai atlasītu drukāšanas metodi, nospiediet 2. vai 3. maināmās funkcijas pogu.
  • [Print selection (Drukāšanas atlase)]: Atlasiet attēlus (līdz 99) un katra attēla kopiju skaitu (līdz 9).
  • [Print all images (Drukāt visus attēlus)]: Tiek izdrukāta viena kopija katram attēlam, kas saglabāts iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē. Turpiniet ar 6. darbību.
 5. Atlasiet attēlus (līdz 99) un katra attēla kopiju skaitu (līdz 9).
  • Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu attēlus, un nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu () vai 3. maināmās funkcijas pogu (), lai norādītu izdrukājamo kopiju skaitu.
  • Drukāšanai atlasītie attēli tiek norādīti ar atzīmi un ciparu, kas norāda drukājamo kopiju skaitu. Lai atceltu drukāšanas atlasi, iestatiet kopiju skaitu 0.
  • Kad iestatīšana pabeigta, nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
 6. Kad tiek parādīts ekrāns izdrukas kopiju skaita apstiprināšanai, nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Start print (Sākt drukāšanu)]), lai sāktu drukāt.