Kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīts kļūdas ziņojums, pārbaudiet tālāk norādīto.

Battery temperature is elevated. The camera will turn off. (Akumulatora temperatūra ir paaugstināta. Kamera izslēgsies.)
The camera will turn off to prevent overheating. (Kamera izslēgsies, lai nepieļautu pārkaršanu.)

Memory card is write protected. (Atmiņas karte ir aizsargāta pret ierakstīšanu.)
This card cannot be used. (Šo karti nevar izmantot.)
This card cannot be read. (Šo karti nevar nolasīt.)

Card is not formatted. Format card? (Karte nav formatēta. Vai formatēt karti?)
Out of memory. (Nepietiek atmiņas.)
Image cannot be saved. (Attēlu nevar saglabāt.)
No further pictures can be graded. (Vairāk attēlus vairs nevar vērtēt.)
Album is full. No further pictures can be added. (Albums ir pilns. Papildu attēlus vairs nevar pievienot.)

Image cannot be modified. (Attēlu nevar pārveidot.)
Cannot record movie. (Nevar ierakstīt video.)
Memory contains no images. (Atmiņā nav attēlu.)
File contains no image data. (Fails nesatur attēla datus.)
All images are hidden. (Visi attēli ir paslēpti.)
Turn the camera off and then on again. (Izslēdziet kameru un ieslēdziet to atkārtoti.)
Communications error (Sakaru kļūda)
System error (Sistēmas kļūda)
Printer error: check printer status. (Printera kļūda: pārbaudiet printera statusu.)
Printer error: check paper. (Printera kļūda: pārbaudiet papīru.)
Printer error: paper jam. (Printera kļūda: iesprūdis papīrs.)
Printer error: out of paper. (Printera kļūda: beidzies papīrs.)
Printer error: check ink. (Printera kļūda: pārbaudiet tinti.)
Printer error: out of ink. (Printera kļūda: beigusies tinte.)
Printer error: file corrupt. (Printera kļūda: bojāts fails.)

Battery temperature is elevated. The camera will turn off. (Akumulatora temperatūra ir paaugstināta. Kamera izslēgsies.)
The camera will turn off to prevent overheating. (Kamera izslēgsies, lai nepieļautu pārkaršanu.)

Kamera automātiski izslēdzas. Uzgaidiet, līdz kamera vai akumulators ir atdzisis, un tikai pēc tam turpiniet lietošanu.

Memory card is write protected. (Atmiņas karte ir aizsargāta pret ierakstīšanu.)

Rakstīšanas aizsardzības slēdzis ir bloķēšanas pozīcijā. Atbloķējiet to.

This card cannot be used. (Šo karti nevar izmantot.)
This card cannot be read. (Šo karti nevar nolasīt.)

Piekļūstot atmiņas kartei, radās kļūda.

Card is not formatted. Format card? (Karte nav formatēta. Vai formatēt karti?)

Atmiņas karte nav formatēta izmantošanai šajā kamerā.
Formatējot tiek dzēsti visi atmiņas kartē saglabātie dati. Ja vēlaties saglabāt attēlu kopijas, pirms atmiņas kartes formatēšanas nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ( [No (Nē)]) un saglabājiet kopijas datorā vai citā datu nesējā. Lai formatētu atmiņas karti, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Yes (Jā)]).
Atmiņas kartes

Out of memory. (Nepietiek atmiņas.)

Dzēsiet attēlus vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.

Image cannot be saved. (Attēlu nevar saglabāt.)

No further pictures can be graded. (Vairāk attēlus vairs nevar vērtēt.)
Album is full. No further pictures can be added. (Albums ir pilns. Papildu attēlus vairs nevar pievienot.)

999 attēliem jau ir piešķirti vērtējumi, vai arī tie ir pievienoti izlasei. Noņemiet dažus vērtējumus vai izņemiet kādus attēlus no izlases.
Atsevišķu attēlu vērtējuma maiņa un noņemšana, Remove all grades (Noņemt visus vērtējumus), Izlases atzīmes noņemšana no atsevišķiem attēliem, Izlases atzīmes noņemšana visiem attēliem

Image cannot be modified. (Attēlu nevar pārveidot.)

Pārbaudiet, vai attēlus var rediģēt.
Attēlu rediģēšanas ierobežojumi, Nevar rediģēt attēlus.

Cannot record movie. (Nevar ierakstīt video.)

Saglabājot video atmiņas kartē, radās noildzes kļūda. Atlasiet atmiņas karti ar lielāku ierakstīšanas ātrumu.
Saderīgas atmiņas kartes, Maksimālais video ierakstīšanas ilgums

Memory contains no images. (Atmiņā nav attēlu.)

Iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē nav attēlu.

File contains no image data. (Fails nesatur attēla datus.)

Fails nav izveidots vai rediģēts šajā kamerā. Failu nevar skatīt šajā kamerā. Skatiet failu datorā vai citā ierīcē, kura tika izmantota šī faila izveidei un rediģēšanai.

All images are hidden. (Visi attēli ir paslēpti.)

Slīdrādei nav pieejams neviens attēls utt.

Turn the camera off and then on again. (Izslēdziet kameru un ieslēdziet to atkārtoti.)

Radās kļūda objektīva darbībā. Ja izslēgsit un atkal ieslēgsit kameru, objektīvs atsāks darboties pareizi.
Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē.
Ja kļūda saglabājas arī tad, kad kamera tiek ieslēgta un izslēgta, sazinieties ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvaroto servisa pārstāvi.

Communications error (Sakaru kļūda)

Kļūda saziņā ar printeri. Izslēdziet kameru un atkārtoti pievienojiet USB kabeli.
Attēlu drukāšana ar printeri

System error (Sistēmas kļūda)

Kameras iekšējā shēmā radās kļūda. Izslēdziet kameru, izņemiet un atkārtoti ievietojiet akumulatoru un pēc tam ieslēdziet kameru.
Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē.
Ja kļūdu neizdodas novērst, sazinieties ar izplatītāju vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.

Printer error: check printer status. (Printera kļūda: pārbaudiet printera statusu.)

Pēc problēmas novēršanas nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Resume (Atsākšana)]), lai atsāktu drukāšanu.
Skatiet printera dokumentāciju, lai iegūtu norādījumus un vairāk informācijas.

Printer error: check paper. (Printera kļūda: pārbaudiet papīru.)

Ievietojiet norādītā izmēra papīru un nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Resume (Atsākšana)]), lai atsāktu drukāšanu.
Skatiet printera dokumentāciju, lai iegūtu norādījumus un vairāk informācijas.

Printer error: paper jam. (Printera kļūda: iesprūdis papīrs.)

Izņemiet iestrēgušo papīru un nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Resume (Atsākšana)]), lai atsāktu drukāšanu.
Skatiet printera dokumentāciju, lai iegūtu norādījumus un vairāk informācijas.

Printer error: out of paper. (Printera kļūda: beidzies papīrs.)

Ievietojiet norādītā izmēra papīru un nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Resume (Atsākšana)]), lai atsāktu drukāšanu.
Skatiet printera dokumentāciju, lai iegūtu norādījumus un vairāk informācijas.

Printer error: check ink. (Printera kļūda: pārbaudiet tinti.)

Radusies problēma ar printera tinti. Pārbaudiet tintes daudzumu un nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Resume (Atsākšana)]), lai atsāktu drukāšanu.
Skatiet printera dokumentāciju, lai iegūtu norādījumus un vairāk informācijas.

Printer error: out of ink. (Printera kļūda: beigusies tinte.)

Nomainiet tintes kasetni un nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Resume (Atsākšana)]), lai atsāktu drukāšanu.
Skatiet printera dokumentāciju, lai iegūtu norādījumus un vairāk informācijas.

Printer error: file corrupt. (Printera kļūda: bojāts fails.)

Radusies problēma ar drukājamo attēla failu. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ( [Cancel (Atcelt)]), lai atceltu drukāšanu.