Ένα στοιχείο [ Εμφάνιση πληροφοριών φωτεινότητας ] έχει προστεθεί στο μενού Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στη θέση g14. Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε πώς θα εμφανίζει η κάμερα τις πληροφορίες φωτεινότητας.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ιστόγραμμα ]

Η κάμερα εμφανίζει ένα ιστόγραμμα RGB.

[ Οθόνη κυματικής μορφής ]

Η κάμερα εμφανίζει μια οθόνη κυματομορφής. Η οθόνη μπορεί να εμφανιστεί σε δύο διαφορετικά μεγέθη.

[ Οθόνη κυματικής μορφής (μεγάλο) ]

  • Οι επιλογές [ Ιστόγραμμα ] για τις Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις g15 [ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης ] και g16 [ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης εικονοσκοπίου ] έχουν μετονομαστεί σε [ Πληροφορίες φωτεινότητας ]. Η ενεργοποίηση ( M ) αυτών των επιλογών προσθέτει τις πληροφορίες φωτεινότητας που έχουν επιλεγεί για την προσαρμοσμένη ρύθμιση g14 στη σχετική οθόνη.