Ένα στοιχείο [ Κόκκινη ένδειξη πλαισίου REC ] έχει προστεθεί στο μενού Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στη θέση g17. Εάν έχει επιλεγεί το [ ON ], θα εμφανιστεί ένα κόκκινο περίγραμμα γύρω από την οθόνη λήψης ενώ η εγγραφή βίντεο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό βοηθά στην αποφυγή χαμένων λήψεων ειδοποιώντας σας όταν η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη.