Τώρα μπορείτε να αποθηκεύσετε τα καρέ σε επιλεγμένο μήκος πλάνας ως μια σειρά μεμονωμένων εικόνων JPEG.

 1. Παύση του βίντεο στο επιθυμητό καρέ.
  • Πατήστε 3 για παύση της αναπαραγωγής.

  • Η κατά προσέγγιση θέση σας στο βίντεο μπορεί να εξακριβωθεί από τη γραμμή προόδου του βίντεο.

  • Πατήστε 4 ή 2 ή περιστρέψτε τους επιλογείς εντολών για να εντοπίσετε το επιθυμητό πλαίσιο.

 2. Πατήστε το κουμπί i , στη συνέχεια επισημάνετε [ Αποθήκευση διαδοχικών καρέ ] και πατήστε 2 .
 3. Επιλέξτε έναν προορισμό.
  • Επιλέξτε τον προορισμό.

  • Πατήστε 1 ή 3 για να επισημάνετε μια υποδοχή κάρτας και πατήστε J .

  • Δεν θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την υποδοχή εάν έχει τοποθετηθεί μόνο μία κάρτα μνήμης.

 4. Επιλέξτε τη διάρκεια του πλάνα.

  Επιλέξτε τη διάρκεια του πλάνα που θα αποθηκευτεί ως φωτογραφίες.

 5. Πατήστε J .

  Το επιλεγμένο υλικό θα αποθηκευτεί ως μια σειρά φωτογραφιών JPEG. Ο αριθμός ποικίλλει ανάλογα με τον ρυθμό καρέ του βίντεο.