g8 позициясындағы Теңшелетін параметрлер мәзіріне [ Fine ISO бақылауы (M режимі) ] элементі қосылды. [ On (1/6 EV) ] параметрін таңдау бейнелер үшін ISO сезімталдығын 1 / 6 EV қадамдарымен реттеуге мүмкіндік береді.

  • ISO сезімталдығын реттеу тек M режимінде қол жетімді.

  • Сезімталдықты 1/6 EV қадамдарымен ISO 64 пен 25600 аралығындағы мәндерге орнатуға болады.