Орнату мәзіріндегі [ HDMI ] > [ Шығу ажыратымдылығы ] ( Параметрлерді реттеу ) астына [ 1080i (аралас) ] опциясы қосылды. Жалғанған HDMI құрылғыларына жалғанған шығыс үшін осы опцияны таңдаңыз.

  • [ Шығыс ажыратымдылығы ] үшін [ Авто ] таңдалғанда, тіпті осы опцияны қолдайтын жазу құрылғысы қосылған болса да, бейне 1080i параметрінде шығарылмайды. Тізбектелген шығыс үшін [ 1080i (аралас) ] таңдаңыз.