Når bilder tas med høyhastighets bildefangst (High-Speed Frame Capture (C30/C120) ), kan kameraet nå også ta opp en "pre-release serie" av bilder lagret i en buffer i opptil et sekund før utløseren -utløserknappen ble trykket helt ned. Du kan også begrense resten av serieopptaket etter at utløseren er trykket helt ned.

1

Del av buffer registrert på minnekortet ved utgivelse ([ Pre-release burst ])

2

Bilder tatt etter utgivelse ([ Post-release burst ])

3

Komplett høyhastighets serie

Høyhastighets fangstalternativer

Pre- og post-release burst-alternativer kan justeres ved å bruke den nylig lagt til Custom Setting d4 [ C30/C120 options ].

Alternativ

Beskrivelse

[ Forhåndsutgivelsesserie ]

Velg hvor mange av de siste bildene i bufferen som tas opp når utløseren trykkes helt ned: [ Ingen ] eller [ 0,3 s ], [ 0,5 s ] eller [ 1 s ] verdt.

  • Hvis du velger [ None ] deaktiveres pre-release burst-opptak.

  • Hvis intervallet mellom at utløserknappen trykkes halvveis ned og den trykkes helt ned er kortere enn den valgte tiden, vil bare bildene som er lagret i bufferen mens knappen ble trykket halvveis bli tatt opp.

[ Serie etter utgivelse ]

Velg maksimalt hvor lenge kameraet skal fortsette å ta bilder etter at utløseren er trykket helt ned: [ 1 s ], [ 2 s ], [ 3 s ] eller [ Maks. ]. Opptaket kan fortsette i opptil ca. 4 s når [ Maks. ] er valgt.

  • Et Y -ikon vises i opptaksdisplayet når et annet alternativ enn [ Ingen ] er valgt for [ Forhåndsutgivelsesserie ]. Mens utløseren trykkes halvveis ned, vil en grønn prikk ( I ) vises i ikonet for å vise at bufring pågår.