Displej kontrolne table za duge ekspozicije u foto modu sada prikazuje dodatne informacije.

  • Vreme koje je proteklo od kada je okidač pritisnut do kraja da bi se pokrenula ekspozicija sada je prikazano na kontrolnoj tabli tokom “Bulb” i “Time” fotografija ( dugotrajne ekspozicije (samo režim M) ).

  • Kontrolna tabla sada prikazuje preostalo vreme u ekspozicijama snimljenim pri malim brzinama zatvarača sa [ ON ] odabranim za prilagođenu postavku d6 [ Produžene brzine zatvarača (M) ] ( d5: Produžene brzine zatvarača (M) ).

  • Kada je [ UKLJUČENO ] odabrano za [ Long exposure NR ] ( Long Exposure NR ) u meniju snimanja fotografija, kontrolna tabla će sada prikazati tajmer za odbrojavanje dok kamera obrađuje slike snimljene pri brzinama zatvarača "Bulb" ili "Time" ili pri brzinama manjim od 30 s.