Postavke sačuvane i učitane pomoću [ Sačuvaj/učitaj postavke menija ] ( Sačuvaj/Učitaj postavke menija ) sada uključuju one za [ Izbriši slike iz oba slota ] i [ Kriterijumi filtrirane reprodukcije ] u meniju reprodukcije.