c3: izslēgšanas aizkave

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties, cik ilgi monitors būs ieslēgts, ja netiek veiktas nekādas darbības.

  • [ Atskaņošana ], [ Izvēlnes ], [ Attēla apskate ] un [ Gaidstāves taimeris ] var izvēlēties dažādus iestatījumus.
  • [ Gaidstāves taimeris ] nosaka, cik ilgi monitors paliek ieslēgts pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz pusei. Monitors aptumšojas dažas sekundes pirms gaidīšanas režīma taimera termiņa beigām. Ja ir atlasīts [ 10 s ], taimeris tiks pagarināts līdz 20 sekundēm, kamēr tiek parādīta izvēlne i .
  • Izņemot [ Attēla apskati ], katra izslēgšanas aizkave tiek pagarināta par vienu minūti automātiskā taimera režīmā.
  • Ilgāka izslēgšanas aizkave samazina akumulatora izturību.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus