DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

Z 7_Z 6

Príručka online

Vyhľadávanie príručiek

Tento fotoaparát obsahuje aktualizovaný firmvér s pridanými funkciami. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zmeny vykonané prostredníctvom aktualizácií firmvéru“.

Vyberte si z troch rôznych príručiek.

Informácie o tejto príručke

Táto príručka je určená pre verzie firmvéru fotoaparátu 3.00 a novšie.

Najnovšia verzia firmvéru fotoaparátu je k dispozícii na stiahnutie z centra sťahovania súborov spoločnosti Nikon.

Táto príručka je určená na použitie so Z 7 aj Z 6. Obrázky zobrazujú Z 7.

Symboly a značky

Na uľahčenie vyhľadávania požadovaných informácií sa v texte používajú nasledujúce symboly a značky:

D Táto ikona označuje poznámky; informácie, ktoré je potrebné si prečítať pred použitím tohto výrobku.
A Táto ikona označuje tipy, ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné pri používaní tohto výrobku.
0 Táto ikona označuje odkazy na ďalšie časti v tejto príručke.

Položky ponuky, možnosti a hlásenia, ktoré sa zobrazujú na displejoch fotoaparátu, sú zobrazené tučným písmom. V rámci tejto príručky sa zobrazenie na monitore a v hľadáčiku fotoaparátu počas snímania uvádza ako „zobrazenie snímania“; vo väčšine prípadov sa na obrázkoch uvádza monitor.

Tento fotoaparát je možné používať s pamäťovými kartami XQD a CFexpress typu B. V kontextoch, v ktorých nie je potrebné rozlišovať medzi týmito dvomi typmi, sa v tomto manuáli obidva typy označujú ako „pamäťové karty“.

V rámci tejto príručky sa smartfóny a tablety uvádzajú ako „zariadenia smart“.

Nastavenia fotoaparátu

Vysvetlivky v tejto príručke predpokladajú, že sú použité východiskové nastavenia.

A Pre vašu bezpečnosť

Pred prvým použitím fotoaparátu si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti „Pre vašu bezpečnosť“ (0 Pre vašu bezpečnosť).

Obsah

Oboznámenie sa s fotoaparátom

Prvé kroky

Základné fotografovanie a prehrávanie

Základné nastavenia

Ovládacie prvky snímania

Ponuka i

Viac o prehrávaní

Sprievodca ponukami

Pripojenie

Fotografovanie s bleskom upevneným na fotoaparáte

Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom

Riešenie problémov

Technické informácie

Zmeny vykonané prostredníctvom aktualizácií firmvéru