Jūsų saugumui

Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“.

Laikykite šias saugos instrukcijas ten, kur jas galėtų paskaityti visi, kas naudoja šį gaminį.

APAVOJUS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla didelis pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.

AĮSPĖJIMAS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.

AATSARGIAI! Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla pavojus susižeisti arba pakenkti turtui.

A ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite eidami arba vairuodami transporto priemonę.

Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sukelti nelaimingą atsitikimą arba kitaip susižaloti.

Nebandykite išmontuoti arba modifikuoti šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių, kurios atsiveria nukritus arba įvykus kitam nelaimingam atsitikimui.

Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla pavojus patirti elektros smūgį arba kitaip susižeisti.

Jei pastebėtumėte ką nors neįprasta, pavyzdžiui, iš gaminio rūkstančius dūmus, karštį arba keistus kvapus, tuoj pat atjunkite akumuliatorių arba maitinimo šaltinį.

Jei gaminys toliau naudojamas, kyla gaisro, nudegimo ar kitokių sužeidimų pavojus.

Laikykite sausoje vietoje. Nelieskite šlapiomis rankomis. Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.

Jei gaminys įjungtas arba jo kištukas įkištas į elektros lizdą, saugokitės, kad gaminys nesiliestų ilgai prie kūno odos.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti žemoje temperatūroje.

Nenaudokite šio gaminio, jei aplinkoje yra degių dulkių arba dujų, pavyzdžiui, propano, benzino garų arba aerozolių.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla sprogimo arba gaisro pavojus.

Nežiūrėkite per objektyvą arba fotoaparatą į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus pakenkti regėjimui.

Nenukreipkite blykstės arba AF pagalbinio apšvietimo lemputės į variklinės transporto priemonės vairuotoją.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.

Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį. Be to, žinokite, kad mažos dalys kelia pavojų užspringti. Jei vaikas prarytų bet kurią šio gaminio dalį, tuoj pat kreipkitės į medikus.

Nepainiokite, nevyniokite ir nesukite dirželių sau apie kaklą.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.

Nenaudokite akumuliatorių, įkroviklių arba kintamosios srovės adapterių, jei jie neskirti specialiai naudoti su šiuo gaminiu. Kai naudojate akumuliatorius, įkroviklius ir kintamosios srovės adapterius, skirtus naudoti su šiuo gaminiu:

 • Negadinkite, nemodifikuokite, netraukite per jėgą ir nelenkite laidų arba kabelių, nekiškite jų po sunkiais daiktais ir saugokite nuo karščio arba liepsnos.

 • Nenaudokite kelioninių keitiklių arba adapterių, skirtų keisti įtampos parametrams ar turinčių įmontuotus inverterius, keičiančius nuolatinę srovę kintamąja.

Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.

Nelieskite kištuko, kol gaminys įkraunamas, ir nenaudokite kintamosios srovės adapterio perkūnijos metu.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla elektros smūgio pavojus.

Nelieskite plikomis rankomis aplinkoje, kurioje yra ypač aukšta arba žema temperatūra.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba nušalti.

A ATSARGIAI!

Nepalikite objektyvo, nukreipto į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.

Objektyvo sufokusuota šviesa gali sukelti gaisrą ar apgadinti gaminio vidines dalis. Kai fotografuojate objektus su foniniu apšvietimu, neleiskite saulei patekti į kadrą. Jei saulė yra arti kadro, į fotoaparatą sufokusuota saulės šviesa gali sukelti gaisrą.

Išjunkite šį gaminį, jei draudžiama jį naudoti. Išjunkite belaidžio ryšio funkcijas, jei draudžiama naudoti belaidžio ryšio įrangą.

Šio gaminio skleidžiama radijo dažnių spinduliuotė gali trukdyti lėktuve, ligoninėse ar kitose medicinos įstaigose esančiai įrangai.

Išimkite akumuliatorių ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei šis gaminys bus nenaudojamas ilgesnį laiką.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.

Neleiskite blykstei suveikti, jei ji priglausta prie odos arba kitų daiktų ar yra labai arti.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba sukelti gaisrą.

Nepalikite gaminio ten, kur jį ilgą laiką gali veikti itin aukšta temperatūra, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.

Nežiūrėkite tiesiogiai į AF pagalbinio apšvietimo lemputę.

Jei šios atsargumo priemonės nepaisoma, kyla pavojus pakenkti regėjimui.

Negabenkite fotoaparatų ar objektyvų, kol jie nenuimti nuo trikojų ir kitų panašių priedų.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį.

A PAVOJUS (Akumuliatoriai)

Nesielkite su akumuliatoriais netinkamai.

Jei nepaisoma toliau nurodytų atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti:

 • Naudokite tik įkraunamuosius akumuliatorius, patvirtintus tinkamais naudoti su šiuo gaminiu.

 • Saugokite akumuliatorius nuo liepsnos arba didelio karščio.

 • Nebandykite išmontuoti.

 • Nelieskite kontaktų kaklo vėriniais, plaukų segtukais arba kitais metaliniais daiktais, kad nesukeltumėte trumpojo jungimo.

 • Saugokite nuo stiprių sutrenkimų akumuliatorius ir gaminius, į kuriuos jie įdėti.

 • Ant akumuliatorių nelipkite, nekalkite į juos vinių ir nedaužykite plaktuku.

Kraukite tik laikydamiesi pateiktų nurodymų.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.

Jei akumuliatorių skysčio patektų į akis, gausiai plaukite švariu vandeniu ir tuoj pat kreipkitės į medikus.

Jei delsite, kyla pavojus pakenkti akims.

Laikykitės oro transporto bendrovės darbuotojų nurodymų.

Jei akumuliatoriai be priežiūros paliekami žemo slėgio aplinkoje dideliame aukštyje virš jūros lygio, iš jų gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti ar užsiliepsnoti.

A ĮSPĖJIMAS (Akumuliatoriai)

Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei vaikas prarytų akumuliatorių, tuoj pat kreipkitės į medikus.

Laikykite akumuliatorius naminiams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Jei gyvūnai akumuliatorius perkąstų, apkramtytų ar kitaip pažeistų, iš akumuliatorių gali išsilieti skysčio, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.

Nemerkite akumuliatorių į vandenį ir saugokite nuo lietaus.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus. Jei gaminys sušlaptų, tuoj pat jį nusausinkite rankšluosčiu arba kitu panašiu daiktu.

Jei pastebėtumėte, kad akumuliatoriai kaip nors pasikeitė, pavyzdžiui, pakito jų spalva arba jie deformavosi, tuoj pat liaukitės juos naudoti. Nebekraukite akumuliatorių EN‑EL15b, jei nepavyksta jų įkrauti per nurodytą laikotarpį.

Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.

Kai akumuliatorių nebereikia, izoliuokite jų kontaktus juostele.

Jei prie kontaktų prisiliestų metalinis daiktas, kyla perkaitimo, trūkimo arba gaisro pavojus.

Jei akumuliatorių skysčio patektų ant žmogaus odos arba drabužių, tuoj pat gausiai plaukite sąlyčio vietą švariu vandeniu.

Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla odos dirginimo pavojus.

Pastabos

 • Jokia prie šio gaminio pridedamų instrukcijų dalis negali būti atkuriama, perduodama, perrašoma, saugoma paieškos sistemoje ar verčiama į kurią nors kalbą bet kokiomis priemonėmis be išankstinio raštiško Nikon leidimo.

 • Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiuose vadovuose aprašytos aparatinės ir programinės įrangos išvaizdą bei specifikacijas.

 • Nikon neprisiima atsakomybės už šio gaminio padarytą žalą.

 • Nors stengtasi šiose instrukcijose pateikti tikslią ir išsamią informaciją, būtume dėkingi, jei vietiniam Nikon atstovui (adresas pateikiamas atskirai) nurodytumėte aptiktas klaidas ar trūkstamą informaciją.

Įspėjimas dėl kopijavimo ir atkūrimo draudimo

Įsidėmėkite, kad medžiagos, nukopijuotos skaitmeniniu būdu arba atkurtos skaitytuvu, skaitmeniniu fotoaparatu ar kitu įtaisu, turėjimas gali būti baudžiamas įstatymu.

 • Elementai, įstatymų draudžiami kopijuoti ir atkurti

  Nekopijuokite ir neatkurkite popierinių pinigų, monetų, vertybinių popierių, valstybinių ar vietinės valdžios obligacijų, net jei šios kopijos ar reprodukcijos yra spausdinti „pavyzdžiai“.

  Banknotų, monetų ar vertybinių popierių, naudojamų užsienio šalyse, kopijavimas ir atkūrimas yra draudžiamas.

  Vyriausybės išleistų nepanaudotų pašto ženklų ar atvirukų kopijavimas ir atkūrimas yra draudžiamas, nebent gautas išankstinis vyriausybės leidimas.

  Vyriausybės išleistų antspaudų ir įstatymu nustatytų sertifikuotų dokumentų kopijavimas ir atkūrimas yra draudžiamas.

 • Perspėjimai dėl kai kurių kopijų ir reprodukcijų

  Vyriausybė perspėja dėl privačių įmonių išleistų vertybinių popierių (akcijų, sąskaitų, čekių, dovanų kuponų ir t. t.), leidimų ar bilietų kopijavimo ir atkūrimo, išskyrus tuos atvejus, kai įmonė pateikia minimalų būtiną kopijų skaičių verslo poreikiams. Taip pat nekopijuokite ir neatkurkite valstybės išleistų pasų, valstybinių įstaigų ar privačių grupių išduotų leidimų, tapatybės kortelių ir bilietų, leidimų ar pietų kuponų.

 • Laikykitės įspėjimų dėl autorių teisių apsaugos

  Pagal autorių teisių apsaugos įstatymus draudžiama naudoti autorių teisėmis apsaugotų dirbinių nuotraukas arba vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu, jei negautas autorių teisių turėtojo leidimas. Išimtys taikomos, jei naudojama asmeniškai, tačiau įsidėmėkite, kad net asmeninis naudojimas gali būti ribojamas, jei nufotografuotos arba nufilmuotos parodos ar tiesioginiai pasirodymai.

Naudokite tik originalius Nikon elektroninius priedus

Nikon fotoaparatuose, kurie suprojektuoti pagal griežčiausius standartus, yra įvairių sudėtingų elektroninių schemų. Tik Nikon prekių ženklu paženklinti elektroniniai priedai (įskaitant objektyvus, įkroviklius, akumuliatorius, kintamosios srovės adapterius ir blykstes), kurie Nikon patvirtinti tinkamais naudoti būtent su šiuo Nikon skaitmeniniu fotoaparatu, sukonstruoti ir patikrinti taip, kad atitiktų minėtų elektroninių schemų veikimo ir saugos reikalavimus.

Naudodami ne Nikon elektroninius priedus galite sugadinti fotoaparatą. Tokiu atveju Nikon garantija nebus taikoma. Naudojant trečiųjų šalių įkraunamus ličio jonų akumuliatorius be dešinėje pusėje pavaizduoto holografinio Nikon antspaudo, galimi įprasto fotoaparato veikimo trikdžiai, akumuliatorius gali perkaisti, užsiliepsnoti, trūkti arba iš jo gali ištekėti skysčio.

Daugiau informacijos apie Nikon originalius priedus gausite iš vietinio įgaliotojo Nikon gaminių pardavėjo.

Prieš darant svarbias nuotraukas

Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, ar imdami fotoaparatą į kelionę), atlikite bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, ar fotoaparatas veikia kaip įprasta. Nikon negali būti atsakinga už žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo prietaiso veikimo.

Mokymasis visą gyvenimą

Nikon, vykdydama programą „Mokymasis visą gyvenimą“, skirtą prietaisams nuolat prižiūrėti ir klientams mokyti, nuolat atnaujina ir pateikia informaciją šiose interneto svetainėse:

Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausią informaciją, patarimus, atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir bendruosius patarimus apie skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir fotografavimą. Papildomos informacijos galite gauti iš Nikon atstovo arti jūsų gyvenamosios vietos. Kontaktinės informacijos ieškokite šiuo URL adresu: https://imaging.nikon.com/