Teie turvalisuse tagamiseks

Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.

Hoidke käesolevad ohutusjuhised käepärast lugemiseks kõigile antud toote kasutajatele.

AOHTLIK. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine toob kaasa suure ohu surma või raskete vigastuste tekkeks.

AHOIATUS. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda surma või raske vigastusega.

AETTEVAATUST. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda vigastuse või varalise kahjuga.

A HOIATUS

Mitte kasutada kõndimise või sõiduki juhtimise ajal.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või muid vigastusi.

Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage mahakukkumise või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi.

Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.

Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või ebatavaliste lõhnade märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas.

Kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimist, põletusi või muid vigastusi.

Hoida kuivana. Mitte käsitseda märgade kätega. Ärge käsitsege pistikut märgade kätega.

Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.

Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.

Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini või aerosoolide läheduses.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse või süttimisega.

Ärge vaadake läbi objektiivi või kaamera otse päikesesse või muusse ereda valguse allikasse.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada nägemiskahjustust.

Ärge suunake välku või automaatse teravustamise abi valgustit mootorsõiduki juhi suunas.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.

Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega. Lisaks pidage silmas, et väikesed osad kujutavad endast lämbumisohtu. Kui laps on selle toote mistahes osa alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Ärge mässige, mähkige ega keerutage rihmu ümber oma kaela.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.

Ärge kasutage akusid, laadijaid või vahelduvvooluadaptereid, mis ei ole spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega kasutamiseks ettenähtud akude, laadijate ja vahelduvvooluadapterite kasutamisel vältige alljärgnevat.

 • Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake ega painutage neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning ärge laske neil kuumuse või tulega kokku puutuda.

 • Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või adaptereid või koos alalis-vahelduvvoolu inverteritega.

Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.

Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või vahelduvvooluadapteri kasutamisel.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda elektrilöögiga.

Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga kohtades.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või külmakahjustusega.

A ETTEVAATUST

Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele suunatuna.

Objektiiviga teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada toote siseosi. Tagantvalgustatud objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt kaugel. Kaadril lähedal paikneva päikese korral võib kaamerasse fookustatud päikesevalgus süttimist põhjustada.

Kohtades, kus selle kasutamine on keelatud, lülitage see toode välja. Blokeerige juhtmevabad funktsioonid kohtades, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on keelatud.

Antud toote tekitatav raadiosageduskiirgus võib häirida seadmestiku tööd lennukil või haiglates või teistes meditsiiniasutustes.

Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei kasutata.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.

Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus läheduses.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.

Ärge jätke toodet pikemaks ajaks äärmiselt kõrge temperatuuriga kohtadesse, nt suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.

Ärge vaadake otse automaatse teravustamise abi valgustile.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib nägemist kahjustada.

Ärge transportige kaameraid või objektiive kinnitatud statiivide või sarnaste tarvikutega.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega.

A OHTLIK (Akud)

Vältige akude väärkäitlemist.

Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.

 • Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.

 • Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.

 • Mitte lahti võtta.

 • Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude metallesemetega puudutades.

 • Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.

 • Ärge astuge akudele, läbistage neid naeltega ega lööge haamriga.

Laadige ainult nii, nagu näidatud.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.

Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

Tegevusega viivitamine võib lõppeda silmavigastustega.

Järgige lennufirma personali juhiseid.

Järelevalveta jäetud akud võivad suurtes kõrgustes rõhuvabas keskkonnas lekkida, üle kuumeneda, lõhkeda või süttida.

A HOIATUS (Akud)

Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas.

Kui laps on aku/patarei alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Hoidke akusid lemmikloomadele ja teistele loomadele kättesaamatus kohas.

Akud võivad loomade poolt hammustamisel, närimisel või muul viisil kahjustamisel lekkida, üle kuumeneda, puruneda või süttida.

Ärge kastke akusid vette ja kaitske neid vihma eest.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega. Toote märjaks saamisel kuivatage see viivitamatult käteräti või muu sarnase riidega.

Akudes mis tahes muutuste, nt värvikaotuse või deformatsiooni, märkamisel katkestage kasutamine viivitamatult. Kui EN‑EL15b akude laadimine ei lõpe ettenähtud aja jooksul, lõpetage nende laadimine.

Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.

Kui akusid ei ole enam vaja, isoleerige klemmid kleeplindiga.

Metallobjektide kokkupuude klemmidega võib põhjustada ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.

Akuvedeliku nahale või riietele sattumisel loputage mõjutatud piirkonda viivitamatult rohke puhta veega.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda nahaärritusega.

Teatised

 • Kaasasoleva kasutusjuhendi mitte ühtegi osa ei tohi reprodutseerida, edastada, ümber kirjutada, kopeerida ega tõlkida ühtegi keelde üheski vormis, ühelgi viisil ilma Nikoni eelneva kirjaliku loata.

 • Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevates juhendites kirjeldatud riistvara ja tarkvara väliskuju ja tehnilisi andmeid igal ajal ning ilma eelneva etteteatamiseta.

 • Nikonit ei saa süüdistada kahjus, mis tuleneb antud toote kasutamisel.

 • Kuigi on püütud teha kõik, et info antud kasutusjuhendites on täpne ning õige, oleks tänuväärne, kui tooksite oma kohalikule ametlikule Nikoni esindajale välja ükskõik mis vigu või väljajätmisi antud dokumendis.

Kopeerimise ja paljundamise keelu teatis

Pidage silmas, et skanneri, digitaalkaamera või muu seadme abil digitaalselt kopeeritud või reprodutseeritud materjali omamine võib samuti osutuda seaduse järgi karistatavaks.

 • Kirjed, mille kopeerimine või paljundamine on seaduse järgi keelatud

  Ärge kopeerige ega reprodutseerige paberraha, münte, väärtpabereid, riigi või omavalitsuse võlakirju, isegi kui koopiad või reproduktsioonid on varustatud märgisega „Näidis”.

  Välisriigis käibel oleva paberraha, müntide või väärtpaberite kopeerimine või reprodutseerimine on keelatud.

  Keelatud on valitsuse poolt välja antud kasutamata postmarkide või postkaartide kopeerimine või reprodutseerimine ilma riigiasutuse eelneva loata.

  Keelatud on valitsuse poolt välja antud markide ja seaduses ettenähtud sertifitseeritud dokumentide kopeerimine ja reprodutseerimine.

 • Teatud koopiate ning reproduktsioonide hoiatus

  Valitsus on välja andnud hoiatuse erafirmade poolt väljastatud väärtpaberite (aktsiad, arved, tšekid, kingisertifikaadid jne), kuukaartide või kupongide kopeerimise või reprodutseerimise kohta v.a minimaalselt vajalik hulk koopiaid ettevõtte tööalaseks kasutuseks. Samuti ei tohi kopeerida või reprodutseerida valitsuse poolt väljastatud passe, ametiasutuste ja eraühenduste väljastatud lubasid, ID-kaarte ning pileteid nagu näiteks pääsmed ja lõunatalongid.

 • Järgige autoriõiguse teatiseid

  Autoriõiguse seaduse järgi on keelatud autorõigusega kaitstud teostest antud kaameraga tehtud fotode või salvestuste kasutamine ilma autoriõiguse hoidja loata. Erandid kehtivad isiklikule kasutusele, kuid pidage silmas, et näituste või etenduste fotode või salvestuste jaoks võib ka isiklik kasutus olla piiratud.

Kasutage ainult Nikoni kaubamärgiga elektroonikatarvikuid

Nikoni kaamerad on konstrueeritud vastavalt kõrgeimatele standarditele ja sisaldavad keerulisi elektroonilisi skeeme. Ainult Nikoni poolt spetsiaalselt antud digitaalkaameraga kasutamiseks sertifitseeritud Nikoni elektroonilised tarvikud (sh objektiivid, laadijad, akud, vahelduvvooluadapterid ja välgutarvikud) on konstrueeritud ja kontrollitud nende töötamist vastavalt nende elektroonikaskeemide kasutus- ja ohutusnõuetele.

Mitte-Nikoni elektroonikatarvikute kasutamine võib kaamerat kahjustada ning tühistada teie Nikoni garantii. Kolmandate tootjate, ilma paremal kujutatud Nikoni turvahologrammita liitium-ioonakude kasutamine võib segada kaamera normaalset tööd ning põhjustada akude ülekuumenemist, süttimist, purunemist või lekkimist.

Nikoni lisatarvikute kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust kohaliku Nikoni müügiesindajaga.

Enne tähtsate piltide tegemist

Enne piltide tegemist olulistel sündmustel (nagu pulmad või enne kaamera kaasa võtmist reisile), tehke proovipildistamine, et veenduda kaamera töökorras olemises. Nikon ei vastuta kahjustuste või kaotatud kasumi eest, mis võivad olla põhjustatud seadme tõrgetest.

Elukestev õpe

Osana Nikoni „Elukestva õppe” programmi raames pakutavast tooteabist ja -koolitusest on pidevalt uuendatav informatsioon saadaval järgmistel veebisaitidel:

Külastage neid lehekülgi, et pidada sammu uusimate näpunäidete, tooteinformatsiooni, vastustega korduma kippuvatele küsimustele ning üldise infoga digitaalfotograafia kohta. Lisainfo võib olla saadaval Nikoni esindajalt teie piirkonnas. Külastage järgmist veebilehte kontaktinformatsiooni saamiseks: https://imaging.nikon.com/