Камерамен жазылған фотосуреттер мен фильмдерді көру үшін K түймесін басыңыз.

 1. K түймесін басыңыз.
  • Мониторда сурет көрсетіледі.

  • Ағымдағы суретті қамтитын жад картасы белгіше арқылы көрсетіледі.

 2. Қосымша суреттерді көру үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз.
  • Қосымша суреттерді саусақты дисплейде солға немесе оңға сипау арқылы да көруге болады ( Басқару элементтерін түрту ).

  • Ойнатуды аяқтап, түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Суретке шолу

Ойнату мәзірінде [ Кескінді қарап шығу ] үшін [ Қосулы ] таңдалғанда, суреттер түсіргеннен кейін пайдаланушы K түймесін баспай-ақ мониторда автоматты түрде көрсетіледі.

Фильмдерді көру

Фильмдер 1 белгішесі арқылы көрсетіледі. Дисплейдегі a белгішесін түртіңіз немесе ойнатуды бастау үшін J түймесін басыңыз (прогресс жолағы фильмдегі шамамен орналасқан жеріңізді көрсетеді).

1

1 белгіше

2

Ұзындығы

3

a

4

Ағымдағы орын/жалпы ұзындық

5

Орындалу жолағы

6

Көлемі

7

Гид

Фильмді ойнату әрекеттері

Кімге

Сипаттама

Кідірту

Ойнатуды кідірту үшін 3 түймесін басыңыз.

Түйіндеме

Ойнату кідіртілгенде немесе кері айналдыру/алғастыру кезінде ойнатуды жалғастыру үшін J түймесін басыңыз.

Артқа айналдыру/алға айналдыру

 • Артқа айналдыру үшін 4 , алға жылжыту үшін 2 басыңыз. Жылдамдық әр басқан сайын артады, 2× – 4× – 8× – 16×.

 • Бірінші немесе соңғы кадрға өту үшін тиісінше 4 немесе 2 түймесін басып тұрыңыз.

 • Бірінші кадр дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы h әрпімен, соңғы кадр i арқылы көрсетіледі.

Баяу қозғалыста ойнатуды бастаңыз

Баяу қозғалыста ойнатуды бастау үшін фильм кідіртілген кезде 3 түймесін басыңыз.

Артқа айналдыру/алға айналдыру

 • Бір уақытта бір кадрды артқа айналдыру немесе алға жылжыту үшін фильм кідіртілген кезде 4 немесе 2 түймесін басыңыз.

 • Үздіксіз артқа немесе алға айналдыру үшін 4 немесе 2 түймесін басып тұрыңыз.

10 секунд өткізіп жіберіңіз

10 секунд алға немесе артқа өту үшін негізгі басқару дискін бір аялдама бұрыңыз.

Соңғы немесе бірінші кадрға өту

Егер фильмде индекстер болмаса, ішкі командалық дискіні айналдыру арқылы бірінші немесе соңғы кадрға өтуге болады.

Индекске өту

Егер фильмде индекстер болса, ішкі командалық дискіні бұру сізді келесі немесе алдыңғы индекске апарады.

 • Индекстерді ойнатуды кідірту және i түймешігін басу арқылы көрсетуге болатын [ FILM EDIT ] мәзірінен қосуға немесе жоюға болады.

Дыбыс деңгейін реттеңіз

Дыбыс деңгейін арттыру үшін X ( T ), азайту үшін W ( Y ) түймесін басыңыз.

Фильмді кесу

[ EDIT MOVIE ] мәзірін көрсету үшін ойнатуды кідіртіп, i түймесін басыңыз.

Шығу

Толық кадрда ойнатуға шығу үшін 1 немесе K түймесін басыңыз.

Түсіру режиміне шығыңыз

Ойнатудан шығып, түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Көрсеткіштер

i түймесін басу және [ Индекс қосу ] опциясын таңдау арқылы ойнату кідіртілген кезде индекстерді қосуға болады. Ойнату және өңдеу кезінде индекстелген орындарға жылдам өтуге болады. Индекстердің болуы толық кадрлы ойнату дисплейіндегі p белгішесі арқылы көрсетіледі.

Қажетсіз суреттерді жою

Суреттерді төменде сипатталғандай жоюға болады. Жойылған суреттерді қалпына келтіру мүмкін емес екенін ескеріңіз.

 1. Суретті көрсету.
  • Ойнатуды бастау үшін K түймесін басыңыз және қажетті сурет көрсетілгенше 4 немесе 2 түймесін басыңыз.

  • Ағымдағы кескіннің орны дисплейдің төменгі сол жақ бұрышындағы белгіше арқылы көрсетіледі.

 2. Суретті жойыңыз
  • O ( Q ) түймесін басыңыз; растау диалогтық терезесі көрсетіледі. Кескінді жою және ойнатуға оралу үшін O ( Q ) түймесін қайта басыңыз.

  • Суретті жоймай шығу үшін K түймесін басыңыз.