Бейнефильм режимі үшін фокус жылдамдығын таңдаңыз. Таңдалған опция қашан қолданылатынын таңдау үшін Қашан қолдану керек опциясын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз. Әрқашан (таңдалған опция камера бейне режимінде болғанда қолданылады) және Жазу кезінде ғана (таңдалған опция тек жазу орындалып жатқанда қолданылады; басқа уақытта фокус жылдамдығы «+5» немесе басқаша айтқанда: жылдам мүмкін).

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

a: автофокус

b: Өлшеу/экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Фильм