Pastabos klientams JAV

Akumuliatoriaus įkroviklis

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – IŠSAUGOJITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

PAVOJUS – NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO RIZIKĄ, ATSARGIAI LAIKYKITE ŠIŲ INSTRUKCIJŲ

Federalinės ryšių komisijos (FCC) pareiškimas dėl radijo dažnių trukdžių

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pastaba : ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingų radijo ryšio trikdžių. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrengime nebus trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

  • Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną.

  • Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

  • Įjunkite įrangą į kitokios grandinės lizdą nei imtuvas.

  • Dėl pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo/televizijos techniką.

ATSARGIAI

Modifikacijos

FCC reikalauja, kad naudotojas būtų įspėtas, kad bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino Nikon Corporation, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą.

Sąsajos kabeliai

Savo įrangai naudokite sąsajos kabelius, kuriuos parduoda arba pateikia Nikon. Kitų sąsajos kabelių naudojimas gali viršyti FCC taisyklių B klasės 15 dalies ribas.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, Niujorkas 11747-3064, USATel.: 631-547-4200

Pranešimas klientams Kanadoje

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Pranešimai klientams Europoje

ATSARGIAI : PAKEISTUS NETINKO TIPO AKUMULIATORIUS, kyla SPROGIMO PAVOJUS. PANAUDOTAS AKUMULIATORIUS IŠMETAME VADOVAUJANT INSTRUKCIJAS.

Šis simbolis rodo, kad elektrinė ir elektroninė įranga turi būti surenkama atskirai.

Tai taikoma tik naudotojams Europos šalyse:

  • Šis gaminys skirtas atskiram surinkimui atitinkamame surinkimo punkte. Neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

  • Atskiras surinkimas ir perdirbimas padeda tausoti gamtos išteklius ir išvengti neigiamų pasekmių žmonių sveikatai ir aplinkai, kurios gali atsirasti dėl netinkamo išmetimo.

  • Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mažmenininką arba vietos valdžios institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą.

Šis simbolis ant baterijos rodo, kad baterija turi būti surinkta atskirai.

Tai taikoma tik naudotojams Europos šalyse:

  • Visos baterijos, pažymėtos šiuo simboliu ar ne, yra skirtos atskirai surinkti atitinkamame surinkimo punkte. Neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

  • Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mažmenininką arba vietos valdžios institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą.