Voor uw veiligheid

Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees “Voor uw veiligheid” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.

Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen.

AGEVAAR: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de dood of ernstig letsel.

AWAARSCHUWING: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

ALET OP: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

A WAARSCHUWING

Niet gebruiken tijdens het lopen of het bedienen van een voertuig.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.

Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.

Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of voedingsbron.

Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

Houd droog. Niet met natte handen vastpakken. Pak de stekker niet met natte handen vast.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en uit het stopcontact wordt gehaald.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot gevolg hebben.

Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbussen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.

Kijk niet rechtstreeks in de zon of andere felle lichtbronnen door middel van het objectief of camera.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt gezichtsvermogen tot gevolg hebben.

Richt de flitser of AF‑hulpverlichting niet op de bestuurder van een motorvoertuig.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

Houd dit product uit de buurt van kinderen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riemen om uw nek.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

Gebruik geen accu’s, laders of lichtnetadapters die niet specifiek zijn bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu’s, laders en lichtnetadapters die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:

 • Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan of buigen van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze blootstellen aan hitte of vlammen.

 • Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de ene spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AC-omvormers.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de lichtnetadapter tijdens onweersbuien.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.

A LET OP

Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.

Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de interne onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht geconvergeerd in de camera wanneer de zon zich dicht bij het beeld bevindt, kan brand veroorzaken.

Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel draadloze functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

De radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen interfereren met apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere medische faciliteiten.

Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van dit product.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of voorwerpen bevindt.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Kijk niet rechtstreeks in de AF‑hulpverlichting.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan nadelige effecten hebben op het gezichtsvermogen.

Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke accessoires.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben.

A GEVAAR (Accu’s)

Voorkom onjuist gebruik van accu’s.

Het niet in acht nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

 • Gebruik uitsluitend oplaadbare accu’s die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.

 • Stel accu’s niet bloot aan vlammen of extreme hitte.

 • Haal niet uit elkaar.

 • Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met kettingen, haarspelden of andere metalen voorwerpen.

 • Stel accu’s of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan krachtige fysieke schokken.

 • Ga niet op accu’s staan, doorboor ze niet met spijkers en sla er niet op met hamers.

Laad alleen op zoals is aangegeven.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon water en zoek onmiddellijk medische hulp.

Het uitstellen van deze handeling kan oogletsel tot gevolg hebben.

Volg de instructies van het luchtvaartpersoneel.

Accu's die op grote hoogte onbeheerd worden achtergelaten in een drukloze omgeving kunnen lekken, oververhit raken, scheuren of in brand vliegen.

A WAARSCHUWING (Accu’s)

Houd accu’s buiten bereik van kinderen.

Mocht een kind een accu inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Houd accu’s buiten het bereik van huisdieren en andere dieren.

De accu’s kunnen lekken, oververhitten, scheuren of vlam vatten als erin wordt gebeten, op gekauwd of als ze op andere wijze door dieren worden beschadigd.

Dompel accu’s niet onder in water en stel ze niet bloot aan regen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of gelijkwaardig voorwerp, mocht deze nat worden.

Stop het gebruik onmiddellijk indien u veranderingen aan de accu’s opmerkt, zoals verkleuring en vervorming. Stop met het opladen van EN‑EL15b oplaadbare accu’s als ze niet binnen de opgegeven tijdsduur worden opgeladen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

Als de accu's niet langer nodig zijn, dient u de aansluitingen met plakband te isoleren.

Oververhitting, scheuren of brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluiting.

Als accuvloeistof in aanraking komt met iemand zijn huid of kleding, spoel het getroffen gebied dan onmiddellijk met veel schoon water.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.

Kennisgevingen

 • Niets uit de handleidingen die bij dit product horen, mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, uitgezonden, overgezet of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.

 • Nikon behoudt zich het recht voor het uiterlijk en de specificaties van de hardware en software die in deze handleidingen worden beschreven op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 • Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van dit product.

 • Hoewel al het mogelijke in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleidingen accuraat en volledig is, stellen we het ten zeerste op prijs als u eventuele fouten of onvolkomenheden onder de aandacht wilt brengen van de Nikon-vertegenwoordiger in uw land/regio (adres apart vermeld).

Mededeling betreffende het verbod op kopiëren en reproduceren

Let erop dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of gereproduceerd door middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat wettelijk strafbaar kan zijn.

 • Voorwerpen die volgens de wet niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd

  Kopieer of reproduceer geen papiergeld, munten, waardepapieren of obligaties van (plaatselijke) overheden, zelfs niet als dergelijke kopieën of reproducties worden voorzien van een stempel “Voorbeeld” of “Specimen”.

  Het kopiëren of reproduceren van papiergeld, munten of waardepapieren die in het buitenland in omloop zijn, is verboden.

  Tenzij vooraf toestemming is verleend, is het kopiëren of reproduceren van ongebruikte door de overheid uitgegeven postzegels of briefkaarten verboden.

  Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven postzegels en gecertificeerde wettelijke documenten is verboden.

 • Waarschuwingen met betrekking tot het kopiëren of reproduceren van bepaalde waardepapieren

  De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd met betrekking tot het kopiëren of reproduceren van waardepapieren uitgegeven door commerciële instellingen (aandelen, wissels, cheques, cadeaubonnen en dergelijke), vervoerspassen of coupons, behalve als het gaat om een minimum aantal kopieën voor zakelijk gebruik door een bedrijf. Het is eveneens niet toegestaan om door de overheid uitgegeven paspoorten, vergunningen van overheidsinstellingen en andere instanties, identiteitsbewijzen, toegangsbewijzen, pasjes en maaltijdbonnen te kopiëren of te reproduceren.

 • Auteursrechten

  Onder de wet op het auteursrecht kunnen foto’s en opnamen van auteursrechtelijk beschermd werk gemaakt met de camera niet worden gebruikt zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Uitzonderingen zijn van toepassing op persoonlijk gebruik, maar houd er rekening mee dat zelfs persoonlijk gebruik aan beperkingen onderhevig kan zijn in het geval van foto’s of opnamen van tentoonstellingen of live-optredens.

Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk Nikon

Nikoncamera’s zijn ontworpen volgens de hoogste standaarden en bevatten complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (inclusief objectieven, laders, batterijen, lichtnetadapters en flitseraccessoires) die speciaal door Nikon zijn gecertificeerd voor gebruik met deze Nikon digitale camera zijn ontworpen en beproefd om te werken binnen de operationele en veiligheidseisen van dit elektronische circuit.

Gebruik van niet-originele elektronische accessoires kan schade aan de camera tot gevolg hebben die niet onder de Nikon-garantie valt. Het gebruik van oplaadbare Li‑ionbatterijen van andere fabrikanten, die niet zijn voorzien van het holografische zegel van Nikon (zie rechts), kan de normale werking van de camera verstoren of ertoe leiden dat de accu’s oververhit raken, vlam vatten, scheuren of gaan lekken.

Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met een door Nikon geautoriseerde leverancier.

Voordat u belangrijke foto’s gaat maken

Voordat u foto’s gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een huwelijk of reis), kunt u het beste enkele testopnamen maken om te controleren of de camera goed werkt. Nikon is niet aansprakelijk voor schade of gederfde winst veroorzaakt door het onjuist functioneren van het product.

Permanente kennisoverdracht

Als onderdeel van Nikons inzet voor “permanente kennisoverdracht” met het oog op doorlopende productondersteuning en -educatie is voortdurend bijgewerkte informatie online beschikbaar op de volgende sites:

Bezoek deze sites om up-to-date te blijven met de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs) en algemeen advies over digital imaging en digitale fotografie. Aanvullende informatie kan mogelijk worden verstrekt door de Nikon-importeur in uw land/regio. Bezoek de volgende website voor contactgegevens:
https://imaging.nikon.com/