Hieronder vindt u oplossingen voor enkele veelvoorkomende problemen.

Batterij/display

De camera staat aan maar reageert niet:
 • Wacht tot de opname en andere handelingen zijn beëindigd.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, schakelt u de camera uit.

 • Als de camera niet wordt uitgeschakeld, verwijdert u de batterij en plaatst u deze opnieuw.

 • Als u een wisselstroomadapter gebruikt, koppelt u de wisselstroomadapter los en sluit u deze opnieuw aan.

  • Alle gegevens die momenteel worden opgenomen, gaan verloren.

  • Gegevens die al zijn opgenomen, worden niet beïnvloed door het verwijderen of loskoppelen van de stroombron.

De zoeker is onscherp:
 • Draai aan de dioptrieregelaar om de scherpstelling van de zoeker aan te passen.

 • Als het aanpassen van de zoekerfocus het probleem niet verhelpt, stelt u de autofocusmodus in op AF‑S en de AF‑veldmodus op [ Enkelpunts AF ]. Selecteer vervolgens het middelste scherpstelpunt, kies een onderwerp met hoog contrast en stel scherp met behulp van autofocus. Terwijl de camera is scherpgesteld, gebruikt u de dioptrieregelaar om het onderwerp duidelijk scherp te stellen in de zoeker.

 • Indien nodig kan de zoekerfocus verder worden aangepast met behulp van optionele corrigerende lenzen.

De zoeker is donker:

Is de batterij opgeladen? De zoeker kan donkerder worden als de batterij leeg is of niet is geplaatst.

De weergave in de zoeker, het bedieningspaneel of de monitor wordt zonder waarschuwing uitgeschakeld:

Kies langere vertragingen voor persoonlijke instelling c2 [ Stand-by-timer ] of c4 [ Vertraging monitor uit ].

Het display in het bedieningspaneel of de zoeker is vaag en reageert niet:

De responstijden en helderheid van deze beeldschermen variëren afhankelijk van de temperatuur.

Er verschijnen patronen in de zoeker:

De zoekerweergave kan rood worden wanneer een scherpstelpunt gemarkeerd is, maar dit is normaal voor dit type zoeker en duidt niet op een storing.

Schieten

Het duurt even voordat de camera wordt ingeschakeld:

Er is meer tijd nodig om bestanden te vinden als de geheugenkaart grote aantallen bestanden of mappen bevat.

De sluiter kan niet worden ontspannen:
 • Is er een geheugenkaart geplaatst en zo ja, is er ruimte beschikbaar?

 • Is de geheugenkaart tegen schrijven beveiligd?

 • Wordt de scherpstelaanduiding ( I ) weergegeven?

 • Wanneer een CPU-lens van een ander type dan G of E is bevestigd, kan de sluiter niet worden ontspannen tenzij de diafragmaring is vergrendeld op het minimale diafragma (het hoogste f-getal). Als B wordt weergegeven op het bedieningspaneel, selecteert u [ Diafragmaring ] voor persoonlijke instelling f5 [ Instelschijven aanpassen ] > [ Diafragma-instelling ] en past u het diafragma aan met behulp van de diafragmaring van de lens.

 • Als u stand S hebt geselecteerd nadat u in stand M een sluitertijd van A (Bulb) of % (Tijd) hebt geselecteerd, kiest u een andere sluitertijd.

 • Is [ Ontgrendeling vergrendeld ] geselecteerd voor [ Sleuf leeg ontgrendelingsslot ] in het setup-menu?

De camera reageert traag op de ontspanknop:

Selecteer [ Uit ] voor persoonlijke instelling d4 [ Belichtingsvertragingsmodus ].

Burst-opnamen zijn niet beschikbaar:

Burst-opnamen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met HDR.

Foto's zijn onscherp:
 • Staat de camera in de handmatige scherpstelmodus? Om autofocus in te schakelen, draait u de selectieknop voor de scherpstelstand naar AF .

 • Autofocus presteert niet goed onder de volgende omstandigheden. Gebruik in deze gevallen handmatige scherpstelling of scherpstelvergrendeling. Autofocus werkt niet goed als: er weinig of geen contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond, het scherpstelpunt voorwerpen bevat die zich op verschillende afstanden van de camera bevinden, het onderwerp wordt gedomineerd door regelmatige geometrische patronen, het scherpstelpunt gebieden bevat met een scherp contrasterende helderheid lijken achtergrondobjecten groter dan het onderwerp, of bevat het onderwerp veel fijne details.

De pieptoon klinkt niet:
 • Er klinkt geen pieptoon wanneer AF-C is geselecteerd voor de autofocusstand of AF-A is geselecteerd en de camera fotografeert met AF-C .

 • Selecteer een andere optie dan [ Uit ] voor [ Beep-opties ] > [ Beep aan/uit ] in het setup-menu.

Het volledige bereik aan sluitertijden is niet beschikbaar:

Het gebruik van een flitser beperkt het bereik van de beschikbare sluitertijden. De flitssynchronisatiesnelheid kan worden ingesteld op waarden van 1/200 – 1/60 s met behulp van persoonlijke instelling e1 [ Flitssynchronisatiesnelheid ]. Wanneer u flitsers gebruikt die automatische snelle FP-synchronisatie ondersteunen, kiest u [ 1/200 s (Auto FP) ] voor een volledig bereik aan sluitertijden.

De scherpstelling vergrendelt niet wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt:

Als AF-C is geselecteerd voor de autofocusstand of AF-A is geselecteerd en de camera fotografeert met AF-C , kan de scherpstelling worden vergrendeld met de A knop.

Selectie van scherpstelpunten is niet beschikbaar:
 • Staat de focuskeuzeschakelaar in de L- positie (vergrendelen)?

 • Scherpstelpuntselectie is niet beschikbaar wanneer [ Automatisch veld-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand.

 • Selectie van het scherpstelpunt is niet beschikbaar in de weergavemodus of wanneer menu's in gebruik zijn.

 • Is de standby-timer verlopen? Om scherpstelpuntselectie in te schakelen, drukt u de ontspanknop half in.

Het beeldformaat kan niet worden gewijzigd:

[ Beeldkwaliteit ] ingesteld op [ NEF ( RAW ) ].

De camera maakt langzaam foto's:

Is [ Aan ] geselecteerd voor [ NR lange sluitertijd ] in het foto-opnamemenu?

Er verschijnt ‘ruis’ (heldere vlekken, willekeurige heldere pixels, waas of lijnen) op foto’s:
 • Om ruis te verminderen, past u instellingen aan zoals ISO-gevoeligheid, sluitertijd of Actieve D-Lighting.

 • Bij hoge ISO-gevoeligheden kan ruis duidelijker zichtbaar worden bij lange belichtingstijden of bij foto's die zijn gemaakt bij een hogere cameratemperatuur.

Foto's en films lijken niet dezelfde belichting te hebben als het voorbeeld dat tijdens livebeeld op de monitor wordt weergegeven:

Wijzigingen in de monitorhelderheid tijdens livebeeld hebben geen effect op beelden die met de camera zijn opgenomen.

Er verschijnen flikkeringen of strepen op het scherm tijdens filmopname:

Selecteer [ Flikkerreductie ] in het filmopnamemenu en kies een optie die overeenkomt met de frequentie van de plaatselijke wisselstroomvoeding.

Heldere gebieden of banden verschijnen in livebeeld:

Er kunnen heldere gebieden of banden voorkomen als tijdens livebeeld een knipperend bord, flitser of andere lichtbron van korte duur wordt gebruikt.

Er verschijnen vlekken op foto's:
 • Zijn er vlekken op de voorste of achterste (montagezijde) lenselementen?

 • Zit er vuil op het laagdoorlaatfilter? Voer een reiniging van de beeldsensor uit.

Foto's worden beïnvloed door merkbare nevenbeelden of overstraling:

Het is mogelijk dat u nevenbeelden of overstraling opmerkt bij opnamen met de zon of andere felle lichtbronnen. Deze effecten kunnen worden verzacht door een zonnekap te bevestigen of door opnamen te maken met heldere lichtbronnen ver buiten het frame. Je kunt ook technieken proberen als het verwijderen van lensfilters, het kiezen van een andere sluitertijd of het gebruik van stille fotografie.

Liveweergave eindigt onverwacht of start niet:
 • Livebeeld kan automatisch eindigen om schade aan de interne circuits van de camera te voorkomen, bijvoorbeeld als:

  • De omgevingstemperatuur is hoog

  • De camera is langere tijd gebruikt in livebeeld of om films op te nemen

  • De camera is gedurende langere perioden in de continue ontspanstand gebruikt

 • Als de camera warm wordt en livebeeld niet start, wacht dan tot de interne circuits zijn afgekoeld en probeer het vervolgens opnieuw. Houd er rekening mee dat de camera warm aanvoelt, maar dit duidt niet op een defect.

“Ruis” (heldere vlekken, willekeurige heldere pixels, waas of lijnen) verschijnt tijdens livebeeld:
 • Willekeurig verspreide heldere pixels, waas of heldere vlekken kunnen ontstaan als gevolg van stijgingen in de temperatuur van de interne circuits van de camera tijdens livebeeld. Sluit livebeeld af als de camera niet in gebruik is.

 • Willekeurig verdeelde heldere pixels, waas, lijnen of onverwachte kleuren kunnen verschijnen als u tijdens livebeeld op de X ( T )-knop drukt om in te zoomen op het beeld door de lens.

 • In films worden de hoeveelheid en verdeling van willekeurige heldere pixels, waas en heldere vlekken beïnvloed door de optie die is geselecteerd voor [ Beeldformaat/beeldsnelheid ] in het filmopnamemenu.

 • Houd er rekening mee dat de verdeling van de ruis op de monitor kan afwijken van die op de uiteindelijke foto.

De camera kan geen waarde meten voor de handmatige witbalansinstelling:

Het onderwerp is te donker of te licht.

Bepaalde foto's kunnen niet worden geselecteerd als bronnen voor de vooraf ingestelde witbalans:

Foto's gemaakt met camera's van andere typen kunnen niet dienen als bron voor het handmatig instellen van de witbalans.

Witbalansbracketing (WB) is niet beschikbaar:
 • Witbalansbracketing is niet beschikbaar wanneer een NEF ( RAW )- of NEF + JPEG optie is geselecteerd voor beeldkwaliteit.

 • Witbalansbracketing kan niet worden gebruikt in meervoudige belichtings- en HDR-modi.

De effecten van [ Picture Control instellen ] verschillen van beeld tot beeld:

[ Auto ] is geselecteerd voor [ Picture Control instellen ] of als basis voor een aangepaste Picture Control die is gemaakt met [ Beheer Picture Control ], of [ A ] (automatisch) is geselecteerd voor [ Snel scherp ], [ Contrast ] of [ Verzadiging ]. Voor consistente resultaten over een reeks foto's kiest u een andere instelling dan [ A ] (automatisch).

De geselecteerde optie voor meting kan niet worden gewijzigd:

De geselecteerde optie voor meting kan niet worden gewijzigd tijdens belichtingsvergrendeling.

Belichtingscompensatie is niet beschikbaar:

Wijzigingen in de belichtingscompensatie in stand M gelden alleen voor de belichtingsaanduiding en hebben geen invloed op de sluitertijd of het diafragma.

Bij lange belichtingstijden kan er een ongelijkmatige schaduw ontstaan:

Er kan ongelijkmatige schaduw verschijnen bij lange belichtingstijden die zijn gemaakt met sluitertijden A (Bulb) of % (Tijd). Het effect kan worden verzacht door [ Aan ] te selecteren voor [ NR lange sluitertijd ] in het foto-opnamemenu.

Bij films wordt geen geluid opgenomen:

Is [ Microfoon uit ] geselecteerd voor [ Microfoongevoeligheid ] in het filmopnamemenu?

Afspelen

NEF ( RAW )-foto's zijn niet zichtbaar tijdens het afspelen:

De camera geeft alleen de JPEG kopieën weer van foto's gemaakt met [ NEF ( RAW ) + JPEG Fijn m ], [ NEF ( RAW ) + JPEG Fijn ], [ NEF ( RAW ) + JPEG Normaal m ], [ NEF ( RAW ) + JPEG normaal ], [ NEF ( RAW ) + JPEG Basis m ] of [ NEF ( RAW ) + JPEG Basis ] geselecteerd voor [ Beeldkwaliteit ].

Foto's gemaakt met andere camera's worden niet weergegeven:

Foto's die met andere typen camera's zijn gemaakt, worden mogelijk niet correct weergegeven.

Niet alle foto's zijn zichtbaar tijdens het afspelen:

Selecteer [ Alle ] voor [ Afspeelmap ] in het afspeelmenu.

Foto’s met “hoge” (portret) oriëntatie worden weergegeven in “brede” (liggende) oriëntatie:
 • Is [ Uit ] geselecteerd voor [ Draai hoog ] in het afspeelmenu?

 • Automatische beeldrotatie is niet beschikbaar tijdens beeldcontrole.

 • De richting van de camera wordt mogelijk niet correct vastgelegd op foto's die zijn gemaakt terwijl de camera naar boven of naar beneden is gericht.

Foto's kunnen niet worden verwijderd:

Zijn de foto's beveiligd?

Foto's kunnen niet worden geretoucheerd:
 • De foto's kunnen met deze camera niet verder worden bewerkt.

 • Er is onvoldoende ruimte op de geheugenkaart om de geretoucheerde kopie op te nemen.

De camera geeft het bericht [ Map bevat geen afbeeldingen ] weer:

Selecteer [ Alle ] voor [ Afspeelmap ] in het afspeelmenu.

Afbeeldingen worden niet weergegeven op HDMI apparaten:

Controleer of een HDMI kabel correct is aangesloten.

De optie Image Dust Off in NX Studio heeft niet het gewenste effect:

Beeldsensorreiniging verandert de positie van stof op het laagdoorlaatfilter en heeft niet het gewenste effect als:

 • Referentiegegevens voor stofverwijdering die zijn vastgelegd nadat reiniging van de beeldsensor is uitgevoerd, worden gebruikt bij foto's die zijn gemaakt voordat reiniging van de beeldsensor is uitgevoerd

 • Referentiegegevens voor stofverwijdering die zijn vastgelegd voordat de reiniging van de beeldsensor is uitgevoerd, worden gebruikt bij foto's die zijn gemaakt nadat de reiniging van de beeldsensor is uitgevoerd

De effecten van [ Picture Control instellen ], [ Actieve D‑Lighting ] of [ Vignetteringscorrectie ] zijn niet zichtbaar:

Bij NEF ( RAW )-foto's kunnen de effecten alleen worden bekeken met behulp van Nikon software. Bekijk NEF ( RAW )-foto's met NX Studio.

Foto's kunnen niet naar een computer worden gekopieerd:

Afhankelijk van het besturingssysteem kunt u mogelijk geen foto's uploaden als de camera op een computer is aangesloten. Kopieer foto's van de geheugenkaart naar een computer met behulp van een kaartlezer of een ander apparaat.

Bluetooth en Wi-Fi (draadloze netwerken)

Slimme apparaten geven de SSID (netwerknaam) van de camera niet weer:
 • Navigeer naar het setup-menu en bevestig dat [ Uitschakelen ] is geselecteerd voor [ Vliegtuigmodus ] en dat [ Inschakelen ] is geselecteerd voor [ Verbinden met smartapparaat ] > [ Koppelen ( Bluetooth ) ] > [ Bluetooth verbinding ].

 • Probeer de draadloze netwerkfuncties op het smartapparaat uit en weer in te schakelen.

De camera kan geen verbinding maken met printers en andere draadloze apparaten:

De camera kan geen draadloze verbindingen tot stand brengen met andere apparaten dan smartphones, tablets en computers.

Gemengd

De opnamedatum is niet correct:

Is de cameraklok correct ingesteld? De klok is minder nauwkeurig dan de meeste horloges en huishoudklokken; controleer het regelmatig met nauwkeurigere uurwerken en stel het indien nodig opnieuw in.

Menu-items kunnen niet worden geselecteerd:
 • Sommige items zijn niet beschikbaar bij bepaalde combinaties van instellingen.

 • Het item [ Batterij-info ] in het setup-menu is niet beschikbaar als de camera wordt gevoed via een optionele stroomaansluiting en lichtnetadapter.