• CFexpress on CompactFlash Associationi kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

 • NVM Express on NVM Express Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.

 • XQD on Sony Corporationi kaubamärk.

 • Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

 • Apple®, App Store®, Apple'i logod, iPhone®, iPad®, Mac ja macOS on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja/või teistes riikides.

 • Android, Google Play ja Google Play logo on Google LLC kaubamärgid. Android-robotit reprodutseeritakse või muudetakse Google'i loodud ja jagatud töö põhjal ning seda kasutatakse Creative Commons 3.0 omistamislitsentsis kirjeldatud tingimuste kohaselt.

 • IOS on ettevõtte Cisco Systems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.

 • HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on ettevõtte HDMI Licensing, LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

 • Bluetooth® sõnamärk ja logo on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Nikon kasutab selliseid märke litsentsi alusel.

 • Wi-Fi ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

 • Toiteallikaks intoPIX tehnoloogia.

 • Kõik muud selles dokumendis või teie Nikoni tootega kaasasolevas dokumentatsioonis mainitud kaubanimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

 • Märgi Made for Apple kasutamine tähendab, et tarvik on loodud ühenduma spetsiaalselt märgil märgitud Apple'i toodetega ja arendaja on selle Apple'i jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud. Apple ei vastuta selle seadme töötamise ega selle vastavuse eest ohutus- ja regulatiivsetele standarditele. Pidage meeles, et selle tarviku kasutamine Apple'i tootega võib mõjutada juhtmevaba jõudlust.

 • See toode sisaldab OpenSSL Projecti poolt OpenSSL Toolkitis kasutamiseks välja töötatud tarkvara.

FreeType'i litsents (FreeType2)

Osa sellest tarkvarast on autoriõigusega © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Kõik õigused kaitstud.

MIT-litsents (HarfBuzz)

Osa sellest tarkvarast on autoriõigusega © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Kõik õigused kaitstud.

AUTORIÕIGUSE OMAJA EI VASTUTA ÜHTEGI JUHUL ÜHTEGI OSAPOOLTE EEST OTSETE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKKE VÕI JÄRGNIKKE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÄESOLEVA TARKVARA JA SELLE DOKUMENDI KASUTAMISE KOHTA, KASUTATAKSE KASUTATUD DOKUMENTAATSIOONI KOHTA. . AUTORIÕIGUSE OMAJA VÄLJAB TÄPSELT LAHTI MISKISTEST GARANTIIDEST, SH, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. SIIN ESITATUD TARKVARA ON "NAGU ON" NING AUTORIÕIGUSE OMAJAL EI OLE KOHUSTUSTE PAKKUMINE HOOLDUS-, TUGE-, VÄRSKENDUSTE, TÄIENDUSTE VÕI MUUDATUSTE PAKUMISEKS.

Unicode® märkide andmebaasi litsents (Unicode® märkide andmebaas)

Selle toote tarkvara kasutab Unicode® Character Database License avatud lähtekoodiga tarkvara. Tarkvaralitsentsi tingimused on järgmised:

AUTORIÕIGUSE JA LUBA TEATIS

Autoriõigus © 1991–2020 Unicode, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Levitatakse kasutustingimuste alusel aastal
https://www.unicode.org/copyright.html .

Käesolevaga antakse tasuta luba kõigile isikutele, kes saavad koopiad Unicode'i andmefailidest ja mis tahes seotud dokumentidest ("andmefailid") või Unicode'i tarkvarast ja mis tahes seotud dokumentatsioonist ("tarkvara") andmefailidega tegelemiseks. või tarkvara ilma piiranguteta, sealhulgas ilma piiranguteta õigused kasutada, kopeerida, muuta, liita, avaldada, levitada ja/või müüa andmefaile või tarkvara koopiaid ning lubada isikutel, kellele andmefailid või tarkvara on edastatud. nii, eeldusel, et kas

 • see autoriõiguse ja lubade teatis on koos kõigi andmefailide või tarkvara koopiatega või

 • see autoriõiguse ja lubade teatis kuvatakse seotud dokumentatsioonis.

ANDMEFAILID JA TARKVARA ESITAKSE "NAGU ON NAGU ON", ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRATUD, KAUBANDUSLIKU VÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE NING RIIGISTÕUNA MITTEVÕTETE GARANTIID. MINGIL JUHUL EI VASTUTA KÄESOLEVAS TEATISES KAASATAV AUTORIÕIGUSE OMAJA EGA OMAJAD NÕUETE VÕI ERILISTE KAUDSTE VÕI TAGAJÄDJENDUSTE KAHJU EEST VÕI MISGIGI KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD VÕI SELLE TEATISE KAADUST. MUUD ANDMEFAILIDE VÕI TARKVARA KASUTAMIST VÕI TOIMIMISEST TULENEVAD VÕI SELLEGA SEOSES TULENEVAD TOIMINGUD.

Autoriõiguste omaniku nime ei tohi kasutada reklaamides ega muul viisil nende andmefailide või tarkvara müügi, kasutamise või muude tehingute edendamiseks ilma autoriõiguste omaniku eelneva kirjaliku loata, välja arvatud selles teatises märgitud juhtudel.

AVC patendiportfelli litsents

See toode on litsentsitud AVC patendiportfelli litsentsi alusel tarbija isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks, et (i) kodeerida videot vastavalt AVC standardile (“AVC video”) ja/või (ii) dekodeerida AVC videot, mis oli kodeeritud isikliku ja mitteärilise tegevusega tegeleva tarbija poolt ja/või saadud AVC-video pakkumiseks litsentsitud videoteenuse pakkujalt. Litsentsi ei anta ega anta kaudseks muuks kasutamiseks. Lisateavet saate MPEG LA, LLC-st Vt

https://www.mpegla.com

BSD litsents (NVM Expressi draiver)

Kaamera NVM Expressi draiveris sisalduva avatud lähtekoodiga tarkvara litsents on järgmine:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Muu avatud lähtekoodiga tarkvara

Täiendavad avatud lähtekoodiga litsentsid leiate allolevalt URL-ilt:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm