Не изпускайте : Продуктът може да се повреди, ако бъде подложен на силни удари или вибрации.

Съхранявайте сух : Този продукт не е водоустойчив и може да се повреди, ако бъде потопен във вода или изложен на високи нива на влажност. Ръждането на вътрешния механизъм може да причини непоправими щети.

Избягвайте внезапни промени в температурата : Внезапните промени в температурата, като например тези, които възникват при влизане или излизане от отопляема сграда в студен ден, могат да причинят конденз вътре в устройството. За да предотвратите кондензация, поставете устройството в чанта за носене или найлонов плик, преди да го изложите на внезапни промени в температурата.

Пазете далеч от силни магнитни полета : Не използвайте и не съхранявайте това устройство в близост до оборудване, което генерира силно електромагнитно излъчване или магнитни полета. Статичните заряди или магнитните полета, произвеждани от оборудване като радиопредаватели, могат да попречат на дисплея, да повредят данните, съхранявани на картата с памет, или да повлияят на вътрешната верига на продукта.

Не оставяйте обектива насочен към слънцето : Не оставяйте обектива насочен към слънцето или друг силен източник на светлина за продължителен период от време. Интензивната светлина може да причини влошаване на сензора за изображение или да предизвика ефект на бяло размазване на снимките.

Лазери и други източници на ярка светлина : Не насочвайте лазери или други изключително ярки източници на светлина към обектива, тъй като това може да повреди сензора за изображение на фотоапарата.

Изключете продукта, преди да извадите батерията : Не изваждайте батерията, докато продуктът е включен или докато изображенията се записват или изтриват. Принудителното прекъсване на захранването при тези обстоятелства може да доведе до загуба на данни или до повреда на паметта на продукта или вътрешната верига.

Почистване : Когато почиствате корпуса на фотоапарата, използвайте вентилатор, за да премахнете внимателно праха и мъх, след което избършете внимателно с мека, суха кърпа. След като използвате фотоапарата на плажа или морето, избършете пясъка или солта с кърпа, леко навлажнена в чиста вода, и след това подсушете добре фотоапарата.

Лещите, визьорите и други стъклени елементи лесно се повреждат. Прахът и мъхът трябва да се отстраняват внимателно с вентилатор. Когато използвате аерозолен вентилатор, дръжте кутията вертикално, за да предотвратите изтичане на течност. За да премахнете пръстови отпечатъци и други петна от стъклени повърхности, нанесете малко количество препарат за почистване на лещи върху мека кърпа и избършете внимателно стъклото.

Не докосвайте сензора за изображения : При никакви обстоятелства не трябва да упражнявате натиск върху сензора за изображение, да го блъскате с почистващи инструменти или да го подлагате на мощни въздушни потоци от вентилатор. Тези действия могат да надраскат или по друг начин да повредят сензора. За информация относно почистването на сензора за изображение вижте „Почистване на сензора за изображение“ ( 0 Почистване на сензора за изображение ).

Сензор за изображение

Контакти на обектива: Поддържайте контактите на обектива чисти и внимавайте да не ги докосвате с пръсти или с инструменти или други предмети.

Съхранение : За да предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата на сухо, добре проветриво място. Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време, извадете батерията, за да предотвратите изтичане, и съхранявайте фотоапарата в найлонов плик, съдържащ десикант. Не съхранявайте обаче корпуса на фотоапарата в найлонов плик, тъй като това може да доведе до влошаване на материала. Имайте предвид, че десикантът постепенно губи способността си да абсорбира влагата и трябва да се сменя на редовни интервали.

За да предотвратите мухъл или плесен, изваждайте фотоапарата от съхранение поне веднъж месечно. Включете фотоапарата и освободете затвора няколко пъти, преди да го приберете.

Съхранявайте батерията на хладно и сухо място. Поставете отново капака на клемите, преди да приберете батерията.

Бележки за монитора и визьора : Тези дисплеи са конструирани с изключително висока точност; най-малко 99,99% от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01% липсват или са дефектни. Следователно, докато тези дисплеи могат да съдържат пиксели, които винаги светят (бяло, червено, синьо или зелено) или винаги изключени (черни), това не е неизправност и няма ефект върху изображенията, записани с устройството.

Изображенията на монитора може да се виждат трудно при ярка светлина. Не прилагайте натиск върху монитора, тъй като това може да причини повреда или неизправност. Прах или мъх могат да бъдат отстранени с вентилатор. Петната могат да се отстранят, като се избърсват леко с мека кърпа или дива кожа. Ако мониторът се счупи, трябва да внимавате да избегнете нараняване от счупено стъкло и да предотвратите докосване на течните кристали от монитора до кожата или навлизане в очите и устата.

Ако се почувствате зле или изпитате някой от следните симптоми, докато кадрирате снимки във визьора, преустановете употребата, докато състоянието ви се подобри: гадене, болка в очите, умора в очите, замаяност, главоболие, скованост във врата или раменете, прилошаване на колата или загуба на ръка - координация на очите. Същото важи, ако започнете да се чувствате зле, когато гледате как дисплеят за снимане трепти бързо и се изключва по време на серия снимки.

Шум под формата на линии може в редки случаи да се появи на снимки, които включват ярки светлини или осветени отзад обекти.

Батерията и зарядното устройство : Батериите могат да изтекат или експлодират, ако се боравят неправилно. Спазвайте следните предпазни мерки при работа с батерии и зарядни устройства:

 • Използвайте само батерии, одобрени за използване в това оборудване.
 • Не излагайте батерията на пламък или прекомерна топлина.
 • Поддържайте клемите на батерията чисти.
 • Изключете продукта, преди да смените батерията.
 • Батерията може да се нагорещи по време на употреба. Бъдете внимателни, когато боравите с батерията веднага след употреба.
 • Извадете батерията от фотоапарата или зарядното устройство, когато не се използва, и поставете капака на клемите. Тези устройства изразходват минимални количества заряд дори когато са изключени и могат да изтощят батерията до степен, че тя вече няма да функционира. Ако батерията няма да се използва известно време, поставете я във фотоапарата и я изпразнете, преди да я извадите от камерата за съхранение. Батерията трябва да се съхранява на хладно място с околна температура от 15 °C до 25 °C (59 °F до 77 °F; избягвайте горещи или изключително студени места). Повторете този процес поне веднъж на всеки шест месеца.
 • Включването или изключването на фотоапарата многократно, когато батерията е напълно разредена, ще съкрати живота на батерията. Батериите, които са напълно разредени, трябва да бъдат заредени преди употреба.
 • Вътрешната температура на батерията може да се повиши, докато батерията се използва. Опитът за зареждане на батерията, докато вътрешната температура е повишена, ще влоши работата на батерията и батерията може да не се зареди или да се зареди само частично. Изчакайте батерията да се охлади преди зареждане.
 • Зареждайте батерията на закрито при околна температура от 5 °C до 35 °C (41 °F до 95 °F). Не използвайте батерията при температури на околната среда под 0 °C (32 °F) или над 40 °C (104 °F); неспазването на тази предпазна мярка може да повреди батерията или да влоши нейната работа. Капацитетът може да бъде намален и времето за зареждане да се увеличи при температури на батерията от 0 °C (32 °F) до 15 °C (59 °F) и от 45 °C (113 °F) до 60 °C (140 °F). Батерията няма да се зареди, ако температурата й е под 0 °C (32 °F) или над 60 °C (140 °F).
 • Ако лампичката за зареждане мига бързо (около осем пъти в секунда) по време на зареждане, уверете се, че температурата е в правилния диапазон и след това изключете зарядното устройство и извадете и поставете отново батерията. Ако проблемът продължава, незабавно преустановете употребата и занесете батерията и зарядното устройство на вашия търговец на дребно или до упълномощен сервизен представител на Nikon.
 • Не премествайте зарядното устройство и не докосвайте батерията по време на зареждане. Неспазването на тази предпазна мярка може в много редки случаи да доведе до това зарядното устройство да покаже, че зареждането е завършено, когато батерията е само частично заредена. Извадете и поставете отново батерията, за да започнете да зареждате отново.
 • Капацитетът на батерията може временно да спадне, ако батерията се зарежда при ниски температури или се използва при температура под температурата, при която е била заредена.
 • Продължаването на зареждането на батерията, след като тя е напълно заредена, може да влоши работата на батерията.
 • Забележим спад във времето, в което напълно заредената батерия запазва заряда си, когато се използва при стайна температура, показва, че се нуждае от смяна. Купете нова батерия.
 • Използвайте зарядното устройство само със съвместими батерии. Изключете щепсела, когато не се използва.
 • Не късайте клемите на зарядното устройство. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до прегряване и повреда на зарядното устройство.
 • Заредете батерията преди употреба. Когато правите снимки по важни поводи, подгответе резервна батерия и я дръжте напълно заредена. В зависимост от вашето местоположение може да е трудно да закупите резервни батерии в кратък срок. Имайте предвид, че в студените дни капацитетът на батериите има тенденция да намалява. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди да снимате навън в студено време. Съхранявайте резервна батерия на топло място и сменете двете, ако е необходимо. След като се затопли, студената батерия може да възстанови част от заряда си.
 • Рециклирайте акумулаторните батерии в съответствие с местните разпоредби, като не забравяйте първо да изолирате клемите с лента.
 • Не използвайте зарядни устройства с повреди, които оставят вътрешността оголена или издават необичайни звуци, когато се използват.

Променливотоковият адаптер за зареждане : Спазвайте предпазните мерки по-долу, когато използвате адаптера за зареждане.

 • Не движете камерата по време на зареждане. Неспазването на тази предпазна мярка в много редки случаи може да доведе до това, че камерата показва, че зареждането е завършено, когато батерията е само частично заредена. Изключете и свържете отново адаптера, за да започнете да зареждате отново.
 • Не късайте клемите на адаптера. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до прегряване и повреда на адаптера.
 • Изключете адаптера, когато не се използва.
 • Не използвайте адаптери с повреди, които оставят вътрешността оголена или издават необичайни звуци, когато се използват.