Информация за търговската марка

IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc., в Съединените щати и/или други страни и се използва по лиценз. Windows е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни. Mac, MacOS, OS X, Apple ®, App Store ®, логото на Apple, iPhone ®, IPAD ®, и лаптоп лампа ® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и / или други държави. Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Роботът на Android се възпроизвежда или модифицира от произведение, създадено и споделено от Google и използвано съгласно условията, описани в лиценза за авторство Creative Commons 3.0. PictBridge е търговска марка на Асоциацията за продукти за камери и изображения (CIPA). Логотата SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD-3C, LLC. HDMI, HDMI логото и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.

Wi-Fi и логото на Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Словесната марка и лога Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Nikon Corporation е по лиценз.

Всички други търговски имена, споменати в това ръководство или друга документация, предоставена с вашия продукт Nikon, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Използването на значката Made for Apple означава, че аксесоарът е проектиран да се свързва специално с продуктите на Apple, посочени в значката, и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания. Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичната производителност.

FreeType лиценз (FreeType2)

Части от този софтуер са с авторско право © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Всички права запазени.

Лиценз на MIT (HarfBuzz)

Части от този софтуер са с авторско право © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Всички права запазени.

Лиценз за патентно портфолио на AVC

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза за патентно портфолио AVC за лична и нетърговска употреба от потребител за ( i ) кодиране на видео в съответствие със стандарта AVC („AVC видео“) и/или ( ii ) декодиране на AVC видео, което е било кодиран от потребител, занимаващ се с лична и нетърговска дейност и/или е получен от видео доставчик, лицензиран да предоставя AVC видео. Не се предоставя и не се подразбира лиценз за друга употреба. Допълнителна информация може да бъде получена от MPEG LA, LLC Вжhttps://www.mpegla.com

Unicode ® Character Database License (Unicode ® Character Database)

Този софтуер включва Unicode ® Character База данни с отворен код. Лицензът за този код с отворен код е даден по-долу.

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И РАЗРЕШЕНИЯ

Авторско право © 1991-2019 Unicode, Inc. Всички права запазени.

Разпространява се съгласно Условията за ползване в
https://www.unicode.org/copyright.html .

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от файловете с данни Unicode и всяка свързана документация („Файловете с данни“) или Unicode софтуера и всяка свързана документация („Софтуер“) за работа с файловете с данни или Софтуер без ограничения, включително, без ограничение, правата за използване, копиране, модифициране, сливане, публикуване, разпространение и/или продажба на копия на Файловете с данни или Софтуера, както и за разрешаване на лицата, на които са предоставени Файловете с данни или Софтуерът, да правят така че, при условие че или

  • това известие за авторски права и разрешение се появява с всички копия на Файловете с данни или Софтуера, или
  • това известие за авторски права и разрешение се появява в свързаната документация.

ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ И СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКВИ СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗНАЧАВАНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ С ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАЖБА, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И ЦЕЛ.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЪТ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В НАСТОЯЩОТО известие, НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВА ИСКА, ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ПРЯКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ ЩЕТИ, КАКВАТО И ДА ПРОИЗВЕДАТ В РЕЗУЛТАТ ОТ НЯМА, ДРУГИ ДЕЛИКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИКАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ ИЛИ СОФТУЕРА.

Освен както се съдържа в това известие, името на притежателя на авторски права не трябва да се използва в реклама или по друг начин за насърчаване на продажбата, употребата или други сделки с тези файлове с данни или софтуер без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права.