Για να συνδέσετε ένα λουρί (είτε το παρεχόμενο λουρί είτε ένα που έχει αγοραστεί ξεχωριστά):