• Το CFexpress είναι εμπορικό σήμα της CompactFlash Association στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

 • Το NVM Express είναι εμπορικό σήμα της NVM Express Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

 • Το XQD είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

 • Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD ‑ 3C, LLC.

 • Τα Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή / και σε άλλες χώρες.

 • Τα Apple®, App Store®, τα λογότυπα της Apple, iPhone®, iPad®, Mac και macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. που είναι καταχωρισμένα στις ΗΠΑ ή / και σε άλλες χώρες.

 • Το Android, το Google Play και το λογότυπο του Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από εργασίες που δημιουργούνται και κοινοποιούνται από την Google και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution.

 • Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco Systems, Inc., στις Ηνωμένες Πολιτείες ή / και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

 • Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.

 • Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και το λογότυπο είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Nikon είναι κατόπιν άδειας.

 • Το Wi ‑ Fi και το λογότυπο Wi ‑ Fi είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.

 • Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο ή τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν σας Nikon είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η χρήση του σήματος Made for Apple σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα της Apple που αναγνωρίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και κανονισμών. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν της Apple ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Άδεια FreeType (FreeType2)

Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματικά δικαιώματα © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Άδεια MIT (HarfBuzz)

Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματικά δικαιώματα © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Άδεια βάσης δεδομένων Unicode® (βάση δεδομένων χαρακτήρων Unicode®)

Το λογισμικό για αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα της Unicode® Character Database License. Οι όροι της άδειας χρήσης λογισμικού είναι οι εξής:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

Πνευματικά δικαιώματα © 1991-2020 Unicode, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διανέμεται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης στο
https://www.unicode.org/copyright.html .

Δίδεται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε άτομο λαμβάνει αντίγραφο των αρχείων δεδομένων της Unicode και οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση (τα "Αρχεία δεδομένων") ή το λογισμικό της Unicode και οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση (το "Λογισμικό") για τη διαχείριση των αρχείων δεδομένων ή Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής ή / και πώλησης αντιγράφων των Αρχείων Δεδομένων ή Λογισμικού και για να επιτρέπεται σε άτομα στα οποία παρέχονται τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό να κάνουν έτσι, υπό την προϋπόθεση ότι είτε

 • (i) αυτή η ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων και άδειας εμφανίζεται με όλα τα αντίγραφα των αρχείων δεδομένων ή του λογισμικού, ή

 • (ii) αυτή η ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων και άδειας εμφανίζεται στη σχετική τεκμηρίωση

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΡΑΣΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Εκτός από το περιεχόμενο της παρούσας ειδοποίησης, το όνομα ενός κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται στη διαφήμιση ή με άλλο τρόπο για την προώθηση της πώλησης, της χρήσης ή άλλων συναλλαγών σε αυτά τα Αρχεία Δεδομένων ή Λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Άδεια χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας AVC

Αυτό το προϊόν διαθέτει άδεια χρήσης με την άδεια χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση ενός καταναλωτή για (i) κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή / και (ii) αποκωδικοποίηση βίντεο AVC που ήταν κωδικοποιείται από έναν καταναλωτή που ασχολείται με μια προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή / και αποκτήθηκε από έναν πάροχο βίντεο με άδεια να παρέχει βίντεο AVC. Καμία άδεια δεν χορηγείται ή υπονοείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την MPEG LA, LLC Βλέπε
https://www.mpegla.com

Άδεια BSD (Πρόγραμμα οδήγησης NVM Express)

Η άδεια χρήσης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα οδήγησης NVM Express της κάμερας έχει ως εξής:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf