• Απενεργοποιήστε την κάμερα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.

  • Χρησιμοποιώντας την μπαταρία για να κρατήσετε πατημένο το πορτοκαλί μάνδαλο της μπαταρίας στη μία πλευρά, σύρετε την μπαταρία στον θάλαμο της μπαταρίας έως ότου το μάνδαλο ασφαλίσει στη θέση του.

Αφαίρεση της μπαταρίας

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε την κάμερα και ανοίξτε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταρίας. Πατήστε το μάνδαλο της μπαταρίας προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος για να απελευθερώσετε την μπαταρία και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία με το χέρι.

Επίπεδο μπαταρίας

  • Το επίπεδο της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη λήψης και στον πίνακα ελέγχου ενώ η κάμερα είναι ενεργοποιημένη.

    Οθόνη

    Σκόπευτρο

    Πίνακας Ελέγχου

  • Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας αλλάζει καθώς το επίπεδο της μπαταρίας μειώνεται, από L έως K , J , I και H Όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει στο H , διακόψτε τη λήψη και φορτίστε την μπαταρία ή ετοιμάστε μια εφεδρική μπαταρία.

  • Εάν το μήνυμα [ Απενεργοποίηση έκλυσης κλείστρου. Φορτίστε την μπαταρία. ] εμφανίζεται, φορτίζετε ή αλλάζετε την μπαταρία.