Οι επιλεγμένες εικόνες μπορούν να βαθμολογηθούν ή να επισημανθούν ως υποψήφιες για μεταγενέστερη διαγραφή. Οι βαθμολογίες μπορούν επίσης να προβληθούν στο Capture NX ‑ D και στο ViewNX ‑ i. Δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση των προστατευόμενων εικόνων.

  1. Πατήστε το K για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
  2. Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα και πατήστε το κουμπί i

    Θα εμφανιστεί το μενού αναπαραγωγής i

  3. Επισημάνετε το [ Rating ] και πατήστε J
  4. Επιλέξτε μια βαθμολογία.
    • Περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια βαθμολογία από μηδέν έως πέντε αστέρια ή επιλέξτε d για να επισημάνετε την εικόνα ως υποψήφια για μεταγενέστερη διαγραφή.

    • Πατήστε το J για να επιλέξετε την επισημασμένη επιλογή.