Παρακάτω παρατίθενται λύσεις για ορισμένα κοινά ζητήματα.

  • Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για την εφαρμογή SnapBridge μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της εφαρμογής, η οποία μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Για πληροφορίες σχετικά με το Wireless Transmitter Utility, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του βοηθητικού προγράμματος.

Πρόβλημα

Λύση

Η κάμερα εμφανίζει σφάλμα TCP / IP.

Οι ρυθμίσεις σύνδεσης απαιτούν προσαρμογή. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τον κεντρικό υπολογιστή ή τον ασύρματο δρομολογητή και προσαρμόστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις της κάμερας ( Ρυθμίσεις δικτύου ).

Η κάμερα εμφανίζει σφάλμα "χωρίς κάρτα μνήμης".

Η κάρτα μνήμης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή καθόλου. Επιβεβαιώστε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά ( Εισαγωγή καρτών μνήμης ).

Η μεταφόρτωση διακόπτεται και δεν συνεχίζεται.

Η μεταφόρτωση θα συνεχιστεί εάν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιημένη ξανά ( Μεταφόρτωση εικόνων ).

Η σύνδεση δεν είναι αξιόπιστη.

Εάν έχει επιλεγεί το [Αυτόματο ] για [Κανάλι ] όταν συνδέεστε σε μια έξυπνη συσκευή, επιλέξτε [ Χειροκίνητο ] και επιλέξτε το κανάλι χειροκίνητα ( Ρυθμίσεις σύνδεσης Wi-Fi ).

Εάν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή σε λειτουργία υποδομής, ελέγξτε ότι ο δρομολογητής έχει ρυθμιστεί σε ένα κανάλι μεταξύ 1 και 8 ( Ρυθμίσεις δικτύου ).