Суретке түсіргеннен кейін мониторда немесе көріністапқышта фотосуреттер мен бейнелерді көру үшін K түймесін басыңыз.

 • Қосымша суреттерді көру үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз немесе солға немесе оңға жанап өтіңіз.

 • Бейнелер 1 белгішесі арқылы көрсетіледі. Ойнатуды бастау үшін дисплейдегі a белгішесін түртіңіз немесе J түймесін басыңыз.

 • Ойнатуды аяқтап, түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Бейнелерді көру

Бейнені ойнату дисплейі мен басқару элементтері төменде сипатталған.

Бейнені ойнату дисплейі

Бейнені ойнату кезінде дисплей бейненің ұзақтығын, ағымдағы ойнату орнын және төменде көрсетілген басқа көрсеткіштерді көрсетеді. Бейнедегі шамамен позицияңызды бейненің орындалу жолағынан да анықтауға болады.

1

1 белгіше

2

Ұзындығы

3

a

4

Ағымдағы орын/жалпы ұзындық

5

Көлемі

6

Орындалу жолағы

7

Гид

Бейнені ойнатуды басқару элементтері

Ойнату орындалып жатқанда келесі әрекеттерді орындауға болады:

Операция

Сипаттама

Кідірту

Ойнатуды кідірту үшін 3 түймесін басыңыз.

Түйіндеме

Ойнату кідіртілгенде немесе кері айналдыру/алғастыру кезінде ойнатуды жалғастыру үшін J түймесін басыңыз.

Артқа айналдыру/алға айналдыру

Артқа айналдыру үшін 4 түймесін, алға жылжыту үшін 2 түймесін басыңыз. Жылдамдық әр басқан сайын артады, 2× – 4× – 8× – 16×.

Баяу қозғалыста ойнатуды бастаңыз

Баяу қозғалыста ойнатуды бастау үшін бейне кідіртілген кезде 3 түймесін басыңыз.

Артқа айналдыру/алға айналдыру

 • Бір уақытта бір кадрды артқа айналдыру немесе алға жылжыту үшін бейне кідірту кезінде 4 немесе 2 түймесін басыңыз.

 • Үздіксіз артқа немесе алға айналдыру үшін 4 немесе 2 түймесін басып тұрыңыз.

10 секунд өткізіп жіберіңіз

10 секунд алға немесе артқа өту үшін қосалқы командалық дискті бір аялдама бұрыңыз.

10 кадрды өткізіп жіберіңіз

10 кадр алға немесе артқа өту үшін негізгі басқару дискін бір аялдама бұрыңыз.

Соңғы немесе бірінші кадрға өту

 • Бірінші немесе соңғы кадрға өту үшін тиісінше 4 немесе 2 түймесін басып тұрыңыз.

 • Бірінші кадр дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы h әрпімен, соңғы кадр i арқылы көрсетіледі.

Үлкейту

Ойнату кідіртілген кезде ағымдағы кадрды үлкейту үшін X түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеңіз

Дыбыс деңгейін арттыру үшін X түймесін, азайту үшін W ( Q ) түймесін басыңыз.

Бейнені өңдеу

Бейнені i мәзірін көрсету үшін ойнатуды кідіртіп, i түймесін басыңыз.

Шығу

Толық кадрда ойнатуға шығу үшін 1 немесе K түймесін басыңыз.

Түсіруді жалғастыру

Түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Қажетсіз суреттерді жою

Ағымдағы суретті жою үшін O ( Q ) түймесін басыңыз. Суреттер жойылғаннан кейін қалпына келтірілмейтінін ескеріңіз.

 • Жойғыңыз келетін суретті көрсетіңіз және растау диалогын көрсету үшін O ( Q ) түймесін басыңыз. Суретті жою және ойнатуға оралу үшін O ( Q ) түймесін қайта басыңыз.

 • Суретті жоймай шығу үшін K түймесін басыңыз.

Ойнату мәзірі [ Жою ] элементі

Ойнату мәзірінде [ Жою ] түймесін келесі әрекеттерді орындау үшін пайдаланыңыз:

 • бірнеше суретті жою,

 • d деп бағаланған барлық суреттерді жою (жоюға үміткер),

 • таңдалған күндерде түсірілген барлық суреттерді жою немесе

 • таңдалған қалталардағы барлық суреттерді жою.