• Логотата SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD-3C, LLC.

  • Windows е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.

  • Apple®, App Store®, логото на Apple, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac, macOS и OS X са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и/или други страни.

  • Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Роботът на Android се възпроизвежда или модифицира от произведение, създадено и споделено от Google и използвано съгласно условията, описани в лиценза за авторство Creative Commons 3.0.

  • IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc., в Съединените щати и/или други страни и се използва по лиценз.

  • HDMI, HDMI логото и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.

  • Словесната марка и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Nikon е по лиценз.

  • Wi‑Fi и логото на Wi‑Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi‑Fi Alliance.

  • Всички други търговски имена, споменати в това ръководство или друга документация, предоставена с вашия продукт Nikon, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Използването на значката Made for Apple означава, че аксесоарът е проектиран да се свързва специално с продуктите на Apple, посочени в значката, и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичната производителност.

FreeType лиценз (FreeType2)

Части от този софтуер са с авторско право © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Всички права запазени.

Лиценз на MIT (HarfBuzz)

Части от този софтуер са с авторско право © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Всички права запазени.

Unicode® Character Database License (Unicode® Character Database)

Софтуерът за този продукт използва софтуера с отворен код Unicode® Character Database License. Условията на софтуерния лиценз са както следва:

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И РАЗРЕШЕНИЯ

Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Всички права запазени.

Разпространява се съгласно Условията за ползване в https://www.unicode.org/copyright.html .

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от файловете с данни Unicode и всяка свързана документация („Файловете с данни“) или Unicode софтуера и всяка свързана документация („Софтуер“) за работа с файловете с данни или Софтуер без ограничения, включително, без ограничение, правата за използване, копиране, модифициране, сливане, публикуване, разпространение и/или продажба на копия на Файловете с данни или Софтуера, както и за разрешаване на лица, на които са предоставени Файловете с данни или Софтуерът, да правят така че, при условие че или

  • (i) това известие за авторски права и разрешение се появява с всички копия на Файловете с данни или Софтуера, или

  • (ii) това известие за авторски права и разрешение се появява в свързаната Документация.

ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ И СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКВИ СА“, БЕЗ КАКАКъв ВИД ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗНАЧАВАНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА С ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАЖБА, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И ЦЕЛ.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЪТ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА, ВКЛЮЧЕНИ В ТОВА ИЗВЕСТЕНИЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВА ИСК, ИЛИ СПЕЦИАЛНИ НЕПРЯКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ ЩЕТИ, КАКВАТО И ДА Е, КОИТО В РЕЗУЛТАТ ОТ НЯМА, КОИТО НЕ Е В РЕЗУЛТАТ ОТ НЯМА, ДРУГИ ДЕЛИКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИКАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАЙЛОВИТЕ ДАНИ ИЛИ СОФТУЕРА.

Освен както се съдържа в това известие, името на притежателя на авторски права не трябва да се използва в реклама или по друг начин за насърчаване на продажбата, употребата или други сделки с тези файлове с данни или софтуер без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права.

Лиценз за патентно портфолио на AVC

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза за патентно портфолио на avc за лична и нетърговска употреба от потребител за
(и)
кодиране на видео в съответствие със стандарта avc ("avc video") и/или
(ii)
декодиране на avc видео, което е кодирано от потребител, ангажиран с лична и нетърговска дейност и/или е получен от видео доставчик, лицензиран да предоставя avc видео. Не се предоставя и не се подразбира лиценз за друга употреба. Допълнителна информация може да бъде получена от mpeg la, llc Вж

https://www.mpegla.com