• Логото SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD-3C, LLC.

  • Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.

  • Apple , App Store®, логата на Apple , iPhone , iPad , iPod touch®, Mac , macOS и OS X са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и/или други държави.

  • Android , Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Роботът Android е възпроизведен или модифициран от работа, създадена и споделена от Google и използвана съгласно условията, описани в лиценза Creative Commons 3.0 Attribution.

  • IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc. в Съединените щати и/или други страни и се използва с лиценз.

  • HDMI , логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.

  • Словната марка и логото Bluetooth ® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Nikon е по лиценз.

  • Wi‑Fi и логото на Wi‑Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi‑Fi Alliance.

  • Всички други търговски наименования, споменати в това ръководство или другата документация, предоставена с вашия продукт Nikon , са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Използването на значката Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран да се свързва конкретно с продуктите Apple , посочени в значката, и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност Apple . Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с продукт Apple може да повлияе на безжичната работа.

Лиценз FreeType ( FreeType2 )

Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Всички права запазени.

Лиценз MIT ( HarfBuzz )

Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ HarfBuzz ). Всички права запазени.

Unicode® Character Database License ( База данни за знаци Unicode )

Софтуерът за този продукт използва софтуера с отворен код Unicode® Character Database License . Условията на софтуерния лиценз са както следва:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И РАЗРЕШЕНИЕ

Авторско право © 1991-2019 Unicode , Inc. Всички права запазени.

Разпространява се съгласно Условията за ползване в https://www.unicode.org/copyright.html .

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от файловете с данни Unicode и всяка свързана документация („Файловете с данни“) или софтуера Unicode и всяка свързана документация („Софтуерът“), за да работи с файловете с данни или Софтуер без ограничение, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, сливане, публикуване, разпространение и/или продажба на копия на Файловете с данни или Софтуера и да разрешават на лицата, на които са предоставени Файловете с данни или Софтуера, да правят така че, при условие че или

  • (i) тази бележка за авторски права и разрешение се появява с всички копия на файловете с данни или софтуера, или

  • (ii) това известие за авторски права и разрешение се появява в свързаната документация.

ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ И СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ.

ПРИ НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЪТ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА, ВКЛЮЧЕНИ В ТОВА ИЗВЕСТИЕ, НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСК ИЛИ СПЕЦИАЛНИ НЕПРЯКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО ДА ВЪРХУ ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ ИЛИ СОФТУЕРА.

Освен както е посочено в това известие, името на притежателя на авторските права няма да се използва в реклами или по друг начин за насърчаване на продажбата, използването или други сделки с тези файлове с данни или софтуер без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права.

AVC Patent Portfolio License

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза за патентно портфолио на avc за лична и некомерсиална употреба от потребител за
(i)
кодира видео в съответствие с avc стандарта ("avc видео") и/или
(ii)
декодиране на AVC видео, което е кодирано от потребител, ангажиран с лична и нетърговска дейност, и/или е получено от доставчик на видео, лицензиран да предоставя AVC видео. Не се предоставя и не се подразбира лиценз за друга употреба. Допълнителна информация може да бъде получена от mpeg la, llc See

https://www.mpegla.com