Включете или изключете вградени или външни микрофони или регулирайте чувствителността на микрофона.

Опция

Описание

[ Автоматично ]

Автоматично регулирайте чувствителността на микрофона.

[ Ръководство ]

Настройте ръчно чувствителността на микрофона. Изберете от стойности от [ 1 ] до [ 20 ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е чувствителността; колкото по-ниска е стойността, толкова по-ниска е чувствителността.

[ Микрофонът е изключен ]

Изключете записа на звук.

Филми без звук

Филмите, записани с [ Микрофон изключен ], избран за [ Чувствителност на микрофона ], са обозначени с икона 2 .