• CFexpress е търговска марка на CompactFlash Association в САЩ и други страни.

 • NVM Express е търговска марка на NVM Express Inc. в САЩ и други страни.

 • XQD е търговска марка на Sony Corporation.

 • Логотата SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD ‑ 3C, LLC.

 • Windows е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и / или други страни.

 • Apple®, App Store®, логата на Apple, iPhone®, iPad®, Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и / или други страни.

 • Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Роботът на Android се възпроизвежда или модифицира от произведения, създадени и споделени от Google и използвани съгласно условията, описани в Creative Commons 3.0 Attribution License.

 • IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc., в САЩ и / или други страни и се използва по лиценз.

 • HDMI, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.

 • Слововата марка и лого Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на такива марки от Nikon е под лиценз.

 • Wi ‑ Fi и логото на Wi ‑ Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi ‑ Fi Alliance.

 • Всички други търговски наименования, споменати в това ръководство или друга документация, предоставена с вашия продукт Nikon, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Използването на значката Made for Apple означава, че аксесоарът е проектиран да се свързва специално с продуктите на Apple, идентифицирани в значката, и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съответствието му със стандартите за безопасност и регулиране. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на работата на безжичната мрежа.

Лиценз за FreeType (FreeType2)

Части от този софтуер са с авторски права © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Всички права запазени.

Лиценз за MIT (HarfBuzz)

Части от този софтуер са с авторски права © 2018 Проектът HarfBuzz ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Всички права запазени.

Лиценз за база данни на символи Unicode® (База данни знаци Unicode®)

Софтуерът за този продукт използва софтуер с отворен код Unicode® Character Database License. Условията на лиценза за софтуер са както следва:

БЕЛЕЖКА ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И РАЗРЕШЕНИЕТО

Copyright © 1991-2020 Unicode, Inc. Всички права запазени.

Разпространява се съгласно Условията за използване в
https://www.unicode.org/copyright.html .

С настоящото се дава разрешение безплатно на всяко лице, което получава копие от файловете с данни на Unicode и свързаната с тях документация („Файловете с данни“) или Unicode софтуер и всяка свързана документация („Софтуерът“), за да се занимава с файловете с данни или Софтуер без ограничения, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, обединяване, публикуване, разпространение и / или продажба на копия на Файловете с данни или Софтуер, както и да позволи на лицата, на които се предоставят Файловете с данни или Софтуер, да правят така, при условие, че и двете

 • (i) това известие за авторски права и разрешения се появява с всички копия на файловете с данни или софтуера, или

 • (ii) това известие за авторски права и разрешения се появява в свързаната с него документация.

ФАЙЛИТЕ С ДАННИ И СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКВИ Е", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ВЪРХУ ВСЯКАКВИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ТЪРГОВОСТ, ФИТНЕС ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НОНИНФРИНГИНГ. ПРИ НИКАКЪВ ПРИЛОЖИТЕЛ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА, ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ ИЗВЕСТИЕ, НЯМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКА ИСКОВА ИЛИ НИКАКВА СПЕЦИАЛНА НЕПРЯКА ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ВРЕДА, ИЛИ НИКАКВИ ЩЕТИ, КОИТО В РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ИЗВЪРСУВАНЕ НА ДРУГА ДРУГИ ИЗКУСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАЙЛОВЕТЕ ДАННИ ИЛИ СОФТУЕР.

С изключение на съдържащото се в това известие, името на притежателя на авторските права не може да се използва при реклама или по друг начин за популяризиране на продажбата, използването или други сделки в тези файлове с данни или Софтуер без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права.

Лиценз за AVC патентно портфолио

Този продукт е лицензиран под лиценза за патент на AVC за лична и нетърговска употреба на потребител за (i) кодиране на видео в съответствие със стандарта AVC („AVC видео“) и / или (ii) декодиране на AVC видео, което е било кодиран от потребител, занимаващ се с лична и нетърговска дейност и / или е получен от доставчик на видео, лицензиран да предоставя AVC видео. Лиценз не се предоставя или се подразбира за каквато и да е друга употреба. Допълнителна информация може да бъде получена от MPEG LA, LLC Вж
https://www.mpegla.com

BSD лиценз (NVM Express Driver)

Лицензът за софтуера с отворен код, включен в драйвера на NVM Express на камерата, е както следва:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf