Obvestila za stranke v ZDA

Polnilnik baterij

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA – SHRANITE TA NAVODILA

NEVARNOST – DA ZMANJŠATE NEVARNOST POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, SKRBITO UPOŠTEVAJTE TE NAVODILA

Izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC) o radiofrekvenčnih motnjah

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opomba : Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

  • Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.

  • Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

  • Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu kot tisti, na katerega je priključen sprejemnik.

  • Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

OPOZORILA

Spremembe

FCC zahteva, da je uporabnik obveščen, da lahko vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih Nikon Corporation izrecno ne odobri, razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Vmesniški kabli

Za vašo opremo uporabite vmesniške kable, ki jih prodaja ali pribavlja Nikon. Uporaba drugih vmesniških kablov lahko preseže omejitve 15. dela razreda B pravil FCC.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, ZDATel.: 631-547-4200

Obvestilo za stranke v Kanadi

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Obvestila za stranke v Evropi

POZOR : NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NEPRAVILNO VRSTO. ODSTRANITE UPORABLJENE BATERIJE V SKLADU Z NAVODILI.

Ta simbol pomeni, da je treba električno in elektronsko opremo zbirati ločeno.

Naslednje velja le za uporabnike v evropskih državah:

  • Ta izdelek je namenjen ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

  • Ločeno zbiranje in recikliranje pomaga ohranjati naravne vire in preprečuje negativne posledice za zdravje ljudi in okolje, do katerih lahko pride zaradi nepravilnega odlaganja.

  • Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe, pristojne za ravnanje z odpadki.

Ta simbol na bateriji pomeni, da je treba baterijo zbirati ločeno.

Naslednje velja le za uporabnike v evropskih državah:

  • Vse baterije, ne glede na to, ali so označene s tem simbolom ali ne, so namenjene ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

  • Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe, pristojne za ravnanje z odpadki.