Pasirinkite [ ON ], kad nepaisytumėte [ Camera sounds ] parinkčių, esančių sąrankos meniu, ir nutildykite elektroninį užraktą bei pyptelėjimą fotografuojant.

  • Pasirinkus [ ON ], kiti fotoaparato garsai taip pat slopinami. Tačiau tai visiškai nenutildo fotoaparato. Fotoaparato garsai vis tiek gali būti girdimi, pavyzdžiui, automatinio fokusavimo ar diafragmos reguliavimo metu, pastaruoju atveju labiausiai pastebima esant mažesnėms diafragmoms (ty kai f skaičiai yra didesni) nei f/5,6.

  • Tam tikromis aplinkybėmis kadrų judėjimo sparta gali sumažėti.

  • Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas išjungtas.

  • Papildomai įsigyjami blykstės neįsijungia.

  • Tylusis režimas nutildo elektroninį užraktą ir pyptelėjimą bei kitus fotoaparato garsus, tačiau neatleidžia fotografų nuo būtinybės gerbti savo subjektų privatumą ir vaizdo teises.

Budėjimo laikmatis

Net kai [ Silent mode ] yra pasirinktas [ ON ], suaktyvinus budėjimo laikmatį arba pasibaigus jo galiojimo laikui, pasigirs garsas. Norėdami nutildyti budėjimo režimo laikmatį, pasirinkite [ No limit ] pasirinktiniame nustatyme c3 [ Išjungimo delsa ] > [ Budėjimo laikmatis ].