Atrašanās vietas dati un ceļa žurnāli
  • Ja iestatīšanas izvēlnē [ Atrašanās vietas dati (iebūvēts) ] ir atlasīts [ ON ] (Ieslēgts) > [ Record location data ] vai notiek žurnāla izsekošana, kamera turpinās iegūt žurnālu un/vai atrašanās vietu, pat ja tā ir izslēgta.

  • Personiskā informācija var tikt izsecināta no atrašanās vietas datiem, kas saglabāti maršrutu žurnālos vai iegulti fotoattēlos un videoklipos. Esiet piesardzīgs, kopīgojot fotoattēlus, videoklipus vai ierakstu žurnālus vai ievietojot tos internetā vai citās vietās, kur tos var apskatīt trešās puses. Noteikti izlasiet arī sadaļu “Uzmanību: atbrīvošanās no datu glabāšanas ierīcēm” ( Uzmanību: atbrīvošanās no datu glabāšanas ierīcēm ).

Navigācija

Šis produkts ir kamera. Tas nav paredzēts lietošanai kā navigācijas vai mērniecības ierīce.

  • Kameras paziņotā atrašanās vieta ir tikai aptuvena. To nedrīkst izmantot uzmērīšanai vai navigācijai, ceļojot ar lidmašīnu vai automašīnu, kājām vai citiem līdzekļiem.

Izmantošana ārzemēs
  • Pirms ceļojuma sazinieties ar savu ceļojumu aģentu vai to valstu vēstniecību vai tūrisma pārvaldi, kuras apmeklēsiet, lai iegūtu informāciju par ierobežojumiem, kas var attiekties uz kameru izmantošanu, kas atbalsta atrašanās vietas datu ierakstīšanu. Piemēram, Ķīna aizliedz nesankcionētu atrašanās vietas datu ierakstīšanu. Atlasiet [ IZSL .] vienumam [ Ierakstīt atrašanās vietas datus ].

  • No 2021. gada oktobra atrašanās vietas datu funkcija var nedarboties, kā paredzēts Ķīnā un Ķīnas robežas tuvumā.